is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koepel kruiselings hierover heen geslagen, uit rijen segmentvormige, op elkaar

staande baksteenbogen gemetseld met tusschenopeningen evenals de cassetten in gietwerk aangevuld1). Aldus de hypothese!

Deze methode economisch in uitvoeringen volkomen Romeinsch, is hier evenwel niet toegepast. Althans niet >11 het benedendeel van den koepel dat door Chedanne is onderzocht. Daar bestaat een krans van acht baksteenbogen ter geheele dikte van het zware gewelf, die zijn last op de massieve muurpijlers der rotonde overbrengen (tig. 27(1 en 272).

I )eze ontdekking lust de kwestie niet geheel op. Want het is niet onmogelijk dat het hoogste, het vrij zwevende, het moeielijkst uit te voeren deel van den koepel tóch op een dubbele afsluiting berust. De oud-Aziatische gewelven, onder wier invloed de machtige koepel van het Pantheon blijkbaar is ontstaan, huldigen dit stelsel wegens de groote besparing van voorloopige constructiedeelen, formeelen als anderszins. Een nader onderzoek alleen kan ook hieromtrent volkomen licht verschaffen.

Bewonderenswaardig is de structuur van den wijden trommel. Juiste, streng methodische redeneering kenmerkt de groote opzet in de regelmatige verdeeling der groote steunpunten. Stelselmatig wordt de binnenringmuur waaruit

. „ i) Viollet-le-lJiic, liH-tionn.ni-e r;u-

Fig. _7'2. Constructie-travee van het I'antheon '

(tiaar Chedanne). soitito jirt. Voftte.