is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Innige harmonie heerscht ook in het inwendige der kerk.

Men betreedt de fraaie, betrekkelijk lage portiek, voor- en zijwaarts gelegen (lig. .'5(17). Met haar ïnannerwanden, haar opvolgende hogen en koepels, alle niet symbolische mozaïeken rijk getooid, is zij door schaal, vorm en kleur als een dichterlijke, schooue inleiding tot het kerkruim.

Hier is het Bvzantijnsche gewelfstelsel in meest uitgebreiden zin toegepast. Vijf koepels, door tongewelven verbonden en gesteund, verheffen zich op de armen van de in Griekselien kruisvorm aangelegde ruimte. De twee eerste koepels der lange as hebben een spanning van 1)5 nir., een hoogte van 30 nir.,

de drie andere op de dwarsarinen en liet koor, 11 nir. en mr. Alle

worden gedtagen door pijlers met arkaden doorbroken, zoodat óm het ruim een rondgang van (> nir.breedte ontstaat.

Alom heerschcn wijding en rust! l'it de koepels en gewelven ontwikkelt zich een heerlijke, ernstige stemming door vromen godsdienstzin inge-

Fig. 3(>8. Systeem van overwelving. "'eveil, eeil stem¬

mig, aangrijpend, verheffend, waarbij bewondering tot aanbidding voert.

Ook hier alles marnier en goudmozaïek niet brons voor de luchters en lichtkronen; het marmer door den tijd en liet vochtige klimaat gedempt, geharmonieerd, in liet benedendeel der muren tot onbestemd grijsrood dat opwaarts geleidelijk krachtiger wordt en harmonisch aansluit tot den gloedvollen goudtoon van het bovenruiin.

Talrijke voorstellingen brengen de gewijde, heilige bestemming der plaats in herinnering. Groote mozaïekvelden met het leven, het lijden en de verheerlijking van Christus als thema, en in vlak decoratief karakter uitgevoerd, bedekken bovenmuren, bogen, pendentiefs en koepels. Op de sierlijke claustra van liet hoogkoor staan veertien marmoi-figuren, voorstellend den schutspatroon iler stad, de Moeder Gods en de twaalf apostelen (tig. .'Hifi). De marineren

kv kus , Architectuur. 2(j