is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

streng en vormt den rationeelen overgang van boog tot schacht. Bvzantijiisclie en klassieke invloed doen zich beurtelings gelden. Het teerlingkapiteel komt in verschillende varianten voor; zijn versiering bestaat uit enkel decoratieve

motieven, voluten, acanthus- en meander-vlechtwerk, of symbolische figuren van onzekere beteekenis. De voorstellingen zijn vaak naïef, grof, technisch en artistiek onvolkomen, doch van decoratieve werking.

Als vlakversiering in Byzantijnschen trant dient genoemd de mozaïek van de apsis, terwijl enkel liet niiddengewelf sporen van vlakschildering vertoont.

Milaan heeft nog verschillende kerken uit Lombardischen tijd, doch zij zijn later zeer gerestaureerd en staan in belangrijkheid bij de S. Ainhrositiskerk ten achter. Kenmerkend Lombardisch is de

Fig. '.ü. s. Michielskerk te S. Michelskerk te Pavia '). waarschijnlijk in de

13e eeuw gebouwd (fig. 30). Het plan heeft den vol ontwikkelden vorm volgens het Latijnsche kruis en is stelselmatig in

Fig. 40. Dwarsdoorsnede van «le S. Michielskerk Fi#. 41. Kondboogramen der

te Pavia. S. Michielskerk te Creiuona.

nagenoeg vierkante traveeën verdeeld. Middenschip en zijschepen worden door kruisgewelven in verhouding van '2: 1 overdekt, liet transept heeft den

1) De Daktein, 1'Architeeture Lombarde; Kupkhh. Robekt, l'Arehitecture Nonnande.