is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K. 11 »„r,|t U-paald. Deze stelselmatige inkrimping van liet ribbenprofil

l'"' ""*elSk fil)benbundels steeds kleineren <mmd-

vorm te vereenigen.

Rationeel zij,, ook de zware arkaden, die «lei, boveninuur van het schip < ragen saamgesteld. Besparing van materiaal en gemakkelijke uitvoering zijn «'aarbi, het uitgangspunt. Vandaar de verdeeling in twee, soms drie bogen over elkaar heen geslagen, geleidelijk overkragende tot de volle dikte van den bovenI»«' prof i Hen 1, i>. en 4 (fig. HO) aan kerken uit begin, bloeien laattijd

tier irothipk ontleend, duiden deze vormverandering aan. 1„ beginsel komt deze superpositie van hogen inet het Konieinsche stelsel overeen '). doch wegens de geleidelijke overkra?'ng is het (roti, ische stelsel economischer. I it deze practische overweging zijn trouwens de hoogere moeielijk te bereiken gedeelten der kathedraal bij voorkeur en zoo veel mogelijk in klein steen verband uitgevoerd.

Het koor van Antiens, een meesterwerk van constructie, is de volmaking van het Gothische gewelfstelsel. Het profil der bogen en ribben beantwoordt geheel aan de functie <li<' zij vervullen (fig. 87, 117 en tlN). Verticaal stijgt de smalle, forsche, dubbele arkade van den koor-

Kig. 87. Koorpiiler van N. Dan,.. te Amions. I11UII>' A ter llOOgtc Val, dei, diagOIiaal-

l)oog C en den gordel boog B van den kooi omgang, bode van licht profil en onderling verschillend - de gordelrib B ondanks haar kleinere spanning het zwaarst, omdat zij ter'verstijving van den koormuur met een aanrazeering is belast. Duidelijk spreekt hier de i-roote P oo, .aarheid van het stelsel, doordien de bogen en ribben onderling i„ vorm ^'is. h,llen. Muur, gordel- en diagonaalboog bestaan achtereenvolgens uit verboogden spitsboog, rondboog en spitsboog. I)e uitvoering der 'verschillende goucltklmzen, Iast,g vooral bij den aanzet E, was mogelijk, dank zij het •<'.ne steen\erband en de ervaring der steenhouwers van dien tijd. Uiterst

') IKh'1 I, jiag. 24!,.