is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN DE NEDERLANDEN.

kanalen gegraven voor het handelsverkeer. Zoo ontstond, door den grooten uitleg van 1(U 2, het voorname westelijke handelskwartier met zijn beroemde Heeren- en Keizersgrachten als verbinding tusschen IJ en Amstel, in regelmatig concentrisch verloop 0111 de bestaande kern der stad, met den alouden visschersdam als middelpunt, aangelegd.

Talrijke belangrijke bouwwerken bleken nu noodig. De groothandel, het geld- en zeewezen, hadden behoefte aan beursgebouwen, administratiekantoren, pakhuizen, arsenalen, werven. De Hervorming eischte haar eerste nieuwe bedehuizen, haar stichtingen van liefdadigheid en barmhartigheid, de gast-, wees- en armenhuizen; de wetenschap haar scholen, het gymnasium en het atheneum; het gemeentewezen de hallen, de doelegebouwen, de leen- en spinhuizen. Verschillende oude stadspoorten werden herbouwd, verfraaid,

nieuwe werden

gebouwd en talrijke woonhuizen voor de burgerij en de

handelsaristocratie verrezen in de nieuwe straten en langs de lange grachten der jonge hoofdstad.

Aan deze groote bouwbeweging der 17®

eeuw, ontstaan door Amsterdam's krachtige, snelle ontwikkeling tot wereldstad, nam de Keyzer met tal van belangrijke publieke werken en woonhuizen deel. Met frisschen, ontvankelijken zin bracht hij vaak den nieuwen lokalen geest, uit deze algeheele maatschappelijke hervorming ontstaan, in karakteristieken kunstvorm tot uiting. Daardoor werd hij de schepper van een lokale kunstrichting, de Amsterdamsche bouwschool, wier esthetiek volkomen weergeeft, de geestelijke neiging der toonaangevende handelswereld van dien tijd.

De Keyzer's eerste werken behooren tot de schilderachtige baksteenarchitectuur van het burgerwoonhuis, waarvan de Key in Haarlem zulk een verdienstelijk vertegenwoordiger was. Toch volgt hij zijn eigen weg, slaat boven het kruisraam een ontlastingsboog, en schept daardoor liet blindboograam.