is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TIK 1 9F KF.PW.

torens den middenton en de rijke versiering sprekend accent verkrijgt (tig-

Ken krachtig koloriet verhoogt het schilderachtig aanzien. Het hoofdmateriaal, baksteen, vol rood voor de muren, lichtgeel voor den profilsteen van raambekleedingen en randen, wordt afgewisseld door graniet en groefsteen voor sokkel, pijlers, meneelen, hoekbekleedingen, banden, lijsten en bekroningen. Toepasselijke beeld- en bladreliefs, voorts heraldische tegeltableaux

Fig. 510. Rijksmuseum tc Amsterdam.

vormen den decoratieven tooi. Het geheele beeld wordt door hooge leidaken krachtig bekroond. — Moge er al meeningverschil kunnen bestaan omtrent liet juiste karakter als museum van dezen belangrijken bouw; of hij ten volle typeert het symbolisch kader van Neêrland's kunst in een lokaal milieu als Amsterdam, dat aan den star-voornamen kunstgeest der 17e eeuw zijn esthetisch bestaan dankt; of zijn romantische verschijning volkomen past bij den streng-eenvoudigen Hollandschen volksaard, — afgezien hiervan, draagt deze talentvolle schepping den stempel van een hoog begaafd kunstenaar vol