is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek voor de methodiek der leervakken, ten dienste van hen, die studeeren voor de hoofdacte en voor vergelijkbare examens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omtrent „concentratie" medegedeeld. Ik dacht dit niet heter te kunnen plaatsen dan in een Aanhangsel.

Aan den wensch van enkele beoordeelaars, die gaarne luidden gezien, dat ik ook de vreemde talen en het leervak (?) handenarbeid (Slüjd) had besproken, meende ik niet te kunnen voldoen.

Ik meen hier nop: eens duidelijk te moeten verklaren, dat de niet-biisproken methodes door mij daarom niet worden afgekeurd. Integendeel, zooals men merkt, zjjn er wel methodes opgenomen, die ik niet zou willen aanbevelen. In hoofdzaak is het mij hierom te doen geweest, die methodes te noemen, welke of het meest met de bij ieder vak ontwikkelde denkbeelden overeenstemmen, of een andere richting vertegenwoordigen.

In verband hiermee zijn dan ook de methodes, welke door mij alleen of in vereeniging inet collega's zijn geschreven, in den regel het eerst genoemd.

H. DOUMA.

/ Oct. '94.

) Febr. '95.

Amsterdam,

i Aug. 9o.

' Oct. '96.