is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek voor de methodiek der leervakken, ten dienste van hen, die studeeren voor de hoofdacte en voor vergelijkbare examens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dier twee elementen geeft dan den regel, dat naar den evenaar toe de weelderigheid enz. grooter wordt.

Er kunnen intusschen waarnemingen in een serre bijv. gedaan zijn.

Zoo het kind niet in een der groote steden woont, heeft het kunnen ervaren (C 3), hoe de mensch de planten kiest, die hij wil aankweeken Toch zal hij in de plantkundige lessen hebben gemerkt, dat ook de bodem eenige eischen stelt (zie plantkunde).

"Wat we zoo even opmerkten omtrent de warmte, geldt ook voor regel C 1 c.

Is eenmaal opgemerkt (en dat gebeurt natuurlijk zeer spoedig), hoe groot in ons land (in onze woonplaats) het verschil van plantengroei is in de onderscheiden jaargetijden, dan behoeft nog maar gezorgd te worden voor het aanbrengen van deze kennis: naar den aequator neemt het verschil tusschen de jaargetijden af en — we zijn met onzen regel geheel klaar.

Voor de dierenwereld gelden vrijwel dezelfde opmerkingen.

Reeds bij de behandeling van de omgeving en verder van het land komt de fauna ter sprake. Vroeger hebben de leerlingen het bestaan der dieren zien afhangen van de planten: ze hebben ervaren, dat het paard geen vleesch, maar gras, graan enz. nuttigt en dergelijke waarheden (D 2); dat sommige dieren op het land, andere slechts in het water leven (D 3); dat de menschen de gevaarlijke dieren dooden en de nuttige beschermen (D 4) en zoodoende geeft ook hier kennis der omgeving voorbereiding voor het vervolg.

Ook aangaande de bevolking zijn reeds enkele zaken onder de aandacht gebracht. Is de omgeving een landbouwende streek, d;tn zijn zeer veel bewoners dier streek landbouwers, dan wonen er menschen, die de landbouwwerktuigen maken of herstellen; ligt de woonplaats aan de zee, dan leven er visschcrs en handelaren. Alleen waar de vergelijking niet meer mogelijk is, zal de omgevingskunde ontoereikend zijn.

Voor het onderwerp bevolking is het zeer noodzakelijk in de eerste leerjaren kennis aan te brengen, alweer door waarneming, van tal van ambachten en bedrijven, die in de buurt worden