is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek voor de methodiek der leervakken, ten dienste van hen, die studeeren voor de hoofdacte en voor vergelijkbare examens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie een oordeel over geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde enz. wil uitspreken, moet van die vakken studie hebben gemaakt.

Aan een oordeel moet kennis voorafgaan.

We mogen niet vergeten, dat de leerlingen bij alle onderwijs eveneens kunnen en moeten leeren denken, en dat, wanneer dit liet geval is, alle onderwijs „formeele" waarde heeft.

In zeker opzicht staat zelfs het rekenen bij andere vakken achter.

De leerstof van geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde brengt liet kind in aanraking met menschen en mensclielijke handelingen of met het leven en werken van dieren. Dit kan invloed uitoefenen op zijn zedelijke vorming (deelnemende belangstelling.)

Die aanraking heeft bij het rekenen nagenoeg niet plaats, tenzij men in vraagstukken handelingen van menschen wenscht goed of af te keuren. Toch erkennen we gaarne, dat het kind ook bij het rekenen kan leeren volhardend streven naar een bepaald doel, vooral omdat dit doel (de oplossing te vinden) hem helder voor den geest staat.

Het onderwijs houde verband tusschen de voorstellingen.

Laten we thans nagaan, met welke leervakken het rekenen in verband staat. Als we een of ander rekenboek opslaan, dan zien we daarin, behalve becijferingen en bewerkingen met onbenoemde getallen, een menigte opgaven, die over zeer uiteenloopende zaken handelen.

Xu eens wordt gevraagd te berekenen het aantal L. wijn, dat een wijnhandelaar overhoudt, als hij van een bekende hoeveelheid een andere bekende hoeveelheid afneemt of wel de zwaarte te bepalen van een partij rijst, als van zekere hoeveelheid '/3, enz. wordt afgenomen; (metriek stelsel; koopmansschap), dan weer wordt gevraagd uit te rekenen, hoe oud iemand is, als hij in 1835 is geboren en hoe lang Karei V heeft geregeerd, als de jaren 1515 en 1555 gegeven zijn (tijdrekenkunde; geschiedenis) of wel, hoeveel maal de oppervlakte van al het land der aarde die van Nederland bevat (aardrijkskunde); nu eens wenscht men te weten, hoeveel hot soortelijk gewicht bedraagt van zekere stof, als het aantal KG. en het geheele gewicht bekend zijn; dan weer hoeveel graden Fahrenheit overeenkomen met een gegeven aantal graden Celsius (natuurkunde) enz.