is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek voor de methodiek der leervakken, ten dienste van hen, die studeeren voor de hoofdacte en voor vergelijkbare examens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 V» 7 6611 8 .rTn' d!e d6 leerlingen tot de oplossing brengen.

18 Van zekere verkle.nbare breuk deel ik den teller door 2 en den noemer door 6, waardoor z,j de waarde va» één geheel verkrijgt. Kunt ge de breuk ook

19 h"' 1 T8U den t6ller eD den ÜOemer 8 bedraag'-: Als n° 17 HZZLZ1 geW°0D,ijk Het Tr06gCTe —tliatis met het

20. Geef een leergang voor de behandeling der repeteerende breuken.

21. Hoe behandelt ge de vierkantsworteltrekking; (zie Versluvs deel V)

Geef gevallen, waarbij de worteltrekking kan voorkomen!

van een som gelds krijgt 4 20°' pn R qao/ i ...

meer J a , '° Van de re8t- Als » nu f 40

meer krijgt dan A, hoe groot is dan de som? (Raadersmal.

egt gij taan, de oplossing door de leerlingen zeiven te laten vinden?

tavaalfde hoofdstuk.

HET MECHANISCH LEZEN.

§ 48. Dc kunstvaardigheden.

f5pHvepbbe?.,7e' Z°°1g0ejd We konden> aangetoond, welke waarde de verschillende „kunden" bezitten voor de verstandelijke en zedelijke vorming der jeugd; hebben we, bij het behandelen der vorige leervakken telkens nagegaan, iu hoeverre aan de eischen voor het onderwijs in 't algemeen werd voldaan, thans moeten we onderzoeken, van welk belang de vaardigheden zijn voor de ontwikkeling des kinds en daarna dienen we de methodes voor deze laatste vakken te bespreken.

Dat voor lezen, schrijven, teekenen, zang empirische

belangstelling aanwezig is, mogen we wel aannemen, al is die

misschien niet zoo groot als bij de kunden. Hierover spraken we reeds. r

Nu kan een vaardigheid - ook dit wezen we reeds aan met goed worden beoefend, indien niet van het teeken, den klank den vorm, de beweging een zeer nauwkeurige voorstelling bestaat'

3 Tn Je78' dat er ver*ehJkine plaats vindt, dat men tot egels komt; laat men de leerlingen gevoelen, dat er in de