is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek voor de methodiek der leervakken, ten dienste van hen, die studeeren voor de hoofdacte en voor vergelijkbare examens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

') Is dit voorbereid?

Andere oefeningen zijn (le stukje):

1. Het schrijven van tegenstellingen:

2. Het verbinden tot goede zintien •

vb. de koe, sluit;

bet gras, hooit,

de boterbloem, hoedt,

de boer, trekt enz.

3. Het invullen van u-oor Jen: Tb. De weide. Eene poos geleden was 't winter Toen zag het er buiten niet.... uit enz.

4. Het beantwoorden Tan Tragen niet naar aanleiding Tan een Tersje. bT. Hoe heet een jong paard.' Hoe oud is een enter? enz.

5. Het afschrijven Tan een briefje. 6. Het verbinden Tan woorden tot zinnen Tb. wonen.... de menschen .... een huis. 7. Het omzetten van zinnen

8. Synoniemen vb.: De jachthond en de muis. Een jachthond woonde in eene boerenschuur, s Avonds ontving hij dikwijl, bezoek Tan een muisje, dat in dezelfde schuur huisde enz.

2e Stukje. Dezelfde oefeningen. Het TerTangen Tan ruim gedrukte woorden door

andere in brieven. Het aanTullen van zinnen: Als het dooit -Als het mooi

weer 19 enz' Invul'en ook van voorzetsel,, bep. woorden enz.

Het bespreken ook van verbindingswoorden naar aanleiding van lesjes.

Voorbeeld: Nederland.

'k Woon in een land,

Vlak aan de zee enz.

Onderwerp ter bespreking (!): de kaart van ons land. Verbindingswoorden o. a. omdat; dat; daar; als wanneer, want; die; hoe, in welke richting; dat.

1. Beantwoord deze vragen:

Over Nederland.

Welke kaart hangt daar vóór u? Waarom noemt gij Nederland uw vaderland' Het heet een klein land, en toch .... hoeveel menschen wonen er wel? enz.

1 3t ldem' Het 8efen van een beschrijving van een dier of plant, in de

les behandeld. (Volgen van de vragen, door den ond. opgegeTen).

Het korter uitdrukken van zinnen (Terkorte of beknopte zinnen). Het Terbinden Tan zinnnen. Uitwerken Tan een schema '). Het schrijTen van een brief aan neef of nicht, (vragen of punten vaststellen). Verhaal navertellen, (id.).

«. Yoor het Leven. Methode voor het stellen en zuiver schrijven door K. Bottema, J. Edel en W. van Houten. 5 stukjes. le st. 20 c., 2—5e st. 30 c. Uitgave Gebr. Luyt, Sliedrecht.

Ook deze methode is ontstaan onder den drang naar aansluiting van stel- en zaakonderwijs (en ervaring). De schrijvers bewegen zich dan ook bij de behandeling der oefeningen eerst