is toegevoegd aan je favorieten.

De wapenrustinge Gods om vast te staan en te strijden tegen de listige omleidingen des duivels, de duisternisse dezer eeuw, en tegen de geestelijke boosheden in de lucht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meest verleiden, omdat het werk des H. Geestes voor hen verborgen, ja eene dwaasheid is, 1 Cor. 2.

Maar voornamelijk verstaat de Apostel: niet tegen vleesch en bloed", de listige omleidingen des duivels, die geen vleesch en bloed omdragen, „de duisternis* dezer eeuw, de geestelijke boosheden in de lucht," die zich veranderen in Engelen des lichts, 2 Cor. 11:4. Deze booze geesten gebruiken wijze en schrandere geesten van wijze en geleerde mannen, die voorgeven dat zij van den Heere geleerd zijn, en met Hemelsche openbaringen de zinnen der eenvoudig'en betooveren, alsof zij goede Engelen waren, daarom werken zij uit de lucht, doch het zijn bedriegerijen des satans die zich kenbaar maken; zij worden opgevoerd in de lucht van zelfverheffing en menschenbehagers. Hiertegen was noodzakelijk, met de geheele wapenrusting Gods toegerust te worden. Laat ons een aanvang maken, om met de gordel der waarheid bekend te worden.

I. De inhoud der eeuwige Waarheid.

II. De geestelijke krijgsknecht met de gordel der waarheid.

0, HEERE! leid en heilig ons in Uwe Waarheid, om den goeden strijd des geloofs te strijden met alle biddingen en smeekingen, Amen

1. De inhoud der eeuwige waarheid. Adam in den staat der rechtheid, bezat eene ingeschapene Godskennis, doch de HEERE had zich aan hem geopenbaard als een Eenig en volzalig God, waarin zijn zaligheid en gelukstaat bestond. Door de bondbreuk is deze kennis in duisternis veranderd en zijn er maar kleine overblijfselen in de oons6cientie overgelaten. Rom. 1, 2. Daarom was het noodzakelijk dat de HEERE zich door droomen en mondelijke