is toegevoegd aan uw favorieten.

De wapenrustinge Gods om vast te staan en te strijden tegen de listige omleidingen des duivels, de duisternisse dezer eeuw, en tegen de geestelijke boosheden in de lucht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neen, alleen in Hem bevestigd. Alzoo lief (nl. geheel vrijwillig) heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijnen eengeboren Zoon gegeven heeft" Joh. 3 : 16. In den raad des vredes zijn alle erf- en dadelijke schulden der uitverkorenen op Christus overgedragen, door Hem als. Zijn eigen aangenomen en heeft Hij zich daardoor verbonden de straf te dragen en alle de verbondseischen te gehoorzamen, op welke Eorgstelling de Vader een volkomen welbehagen nam, uit kracht van dat verbond kende de Vader Zijn uitverkoren kinderen als verlosten en gerechtvaardigde bondgenoten: ,,de HEERE kent den weg der rechtvaardigen en heeft de rechtvaardigen lief." Ps. 1:6 en 146; 8. Daarom zijn ze gekenden van het uur van hun ontvangenis af en worden als Zijne lieve kinderen in al hun levensperijkelen bewaard als het zwart van Zijn oogappel, dat in 't vervolg in de dadelijke opzoekende liefde Gods, met tranen bewonderd en beaamd wordt. De voornaamste godgeleerden hebben ten allen tijde met de Waarheid tegen de heillooze Antonominianen verdedigd, dat ze niet van eeuwigheid gerechtvaardigd zijn, noch het beginsel, het zaad of de kiem des geloofs in zich deelachtig zijn, o neen, dat getuigt het leven van leven duidelijk het tegendeel, en Gods Woord spreekt het beslist tegen. Lees. eens ons aller zwarte zondenregister Kom. 3 : 9 — 22. „Zijn wij uitnemeiider? ganschelijk niet. De geheele wereld is voor God verdoemelijk, daar is geen onderscheid, wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de andere." Efeze 2, uit de synagoge des Satans afkomstig Openb. 3 : 9.

B. De rechtvaardigmaking door 't geloof. Wij lezen Ezech. 16. „Alzoo zegt ue HctRE HEERE, Ik zag u, en uw tijd was de tijd der minne, geen oog had medelijden met u om de walgelijkheid uwer ziele, Ik zeide tot u,

3