is toegevoegd aan uw favorieten.

De wapenrustinge Gods om vast te staan en te strijden tegen de listige omleidingen des duivels, de duisternisse dezer eeuw, en tegen de geestelijke boosheden in de lucht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

borstwapen, een stalen harnas, waarop Gods Woord afstuit, en de vermaningen van 's Heeren knechten die u met tranen aan staroogen en nazien als ge zoo komt te sterven, de weg der Godzaligheid is de eenige weg naar de gelukzaligheid, dit was Paulus jagen en loopen om reeds hier op aarde zooveel mogelijk te wandelen, gelijk de Hemelingen in de heerlijkheid. Fillip. 3.

Geliefde kinderen Gods, ge zult uit de Waarheid wel gehoord hebben, dat ge met listige vijanden van binnen en van buiten te strijden hebt, laat uwe zielsoefeningen veel werkzaam zijn om licht, om de gerechtigheid des geloofs en des levens niet in elkander te vermengen,, daardoor wordt uw geloof verzwakt in den strijd.

1. Waakt en bidt om bewaard te blijven, de gerechtigheid des levens niet voor de gerechtigheid des geloofs te plaatsen, o m door een heilig leven verzekerd te willen worden: „ge moet om niet gerechtvaardigd worden," Rom. 3 vers 24.

2. Waakt en bidt om door uwe onvolmaaktheid aan Christus volmaakte voldoening te twijfelen, in de gouden keten der gelukzaligheid behoort de heiligmaking niet. Rom. 8 : 30. Dit zou tot groote oneer zijn van Christus gerechtigheid en een troostelooze leer, want de allerheilig&ten blijven zeer onvolmaakt in heiligheid, het zijn alleen maar bewijzen van de oprechtheid des geloofs, dat zij beelddragers Christi Zijn, en o m God te verheerlijken.

3. Waakt en bidt om niet te rusten op Christus gerechtigheid zonder te rijkhalzen naar de gerechtigheid des levens, dat kan nimmer van elkander gescheiden worden, dat borstwapen maakt sterk in den strijd tegen de vijanden, een oprechte en goede conscientie schenkt eene geheiligde vrijmoedigheid, Hand. 23:1.