is toegevoegd aan je favorieten.

De wapenrustinge Gods om vast te staan en te strijden tegen de listige omleidingen des duivels, de duisternisse dezer eeuw, en tegen de geestelijke boosheden in de lucht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verheugt zich in mijnen God, want Hij heeft mij bekleed met de kleederen des heils, nl. het blinkend fijn lijnwaad van de rechtvaardigmaking der heiligen, daarmede werden Adam en Eva nadat hun vijgebladeren waren uitgetogen door den Heere zeiven bekleed tot een voorbeeld voor de geheele uitverkorene kerk, verder lezen wij de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, gelijk de vrouwe Openb. 12. zij was bekleed met de Zonne, de Maan was ondter hare voeten, zij verachtte al haar eigen, alles wat buiten Christus was, zij droeg op haar hoofd een kroon van twaalf sterren, om al haar bevindingen aan Gods onfeilbaar Woord te toetsen, en dat boven alles dierbaar te s,chat ten, de vreugde der kerk klimt nog hooger, zij was versierd gelijk een bruidegom met Priesterlijk sieraad, om g«üjk Jozua met lust en opgewektheid haar tempelwerk te verrichten, om als een koniklijk Priesterdom een heilig en verkregen volk „Zijne deugden te verkondigen," waarvan den inhoud luidt „Niet ons, o Heere! niet ons, maar Naam geeft eere." Eindelijk was het Israël Gods verheugd dat zij „gelijk een bruid versierd was met haar gereedschap." Op de ooster&che bruidsversierselen wordt veel gezinspeeld, nl. de sluier van ootmoed, de oorringen om te hooren naar Gods Woord, de halsketen van Waarheid en Godzaligheid, de armringen van rechtvaardigheid, de schoenen van een Evangelischen wandel, daarin te wandelen erkennen en geven de schapen den goeden Herder er alleen de eer van: „hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid". O! die weg is zoo smal tusschen de vele verleidende bijpaden, het zijn de standvas<tigste krijgsknechten, die zichzelven het meest wantrouwen, zij hebben Christus het allermeest noodig, die gezegd heeft: „Ik doe wandelen op den weg der gerechtigheid in het midd.-n van de

4