is toegevoegd aan je favorieten.

De wapenrustinge Gods om vast te staan en te strijden tegen de listige omleidingen des duivels, de duisternisse dezer eeuw, en tegen de geestelijke boosheden in de lucht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar wordt bedoeld waar de wortel des geloofs in 't hart ontbreekt, maar niet de geloofstoeëigening en verzekering, dat misser, heilbegeerige zielen, evenwel komt haar kermen, zuchten en begeeren uit het ingeplante geloof voort, gelijk den geleerden OWEN verklaard uit Hebr. 10. 22, van de volle verzekerdheid des geloofs,'' nnl. niet in het onderwerp, maar in het voorwerp des geloofs, Jezus Christus. Engelands martelaar LOVEN verklaart deszeifs eigenschappen: „het geloof is valsch, dat zonder moeite verkregen is, dat zonder eenige bekommering berust, dat zonder bezoeking bestaat, dat zonder heiligheid blijft, dat met geen jaloerschheid en nederigheid vermengd gaat.'

4. Hebt gij eene hoop ontvangen zonder voorgaande barensnood: want uit de smarten der wedergeboorte wordt de levende hoop geboren, 1 Petri 1 : 3. Heeft Christus door achtervolgende barensweeën een gestalte in u verw ekt, dat Hij u onmisbaar en dierbaar is, geworden? Gal. 4: 10. Al de zegeningen voor Gods Kerk worden uit pijn en barensweeën geboren, Openb. 12 : 2.

5. Hebt gij eene hoop in overeenstemming met Gods volk? De wijze Prediker zegt: „voor dengenen die vergezeischapt is bij alle levendigen is er hope,'' Kap. 9 : 5. Het is een oud spreekwoord, dat door ervaring bevestigd wordt, „zegt mij uw vrind, dan weet ik wien gij bint"; vogelen \an eenerlei vederen verkeeren veel b;j elkander: zijn de arme, afhankelijke en behoeftige kinderen Gods uwe harte- en zielsvrienden? of zoekt gij de gezelschappen van de wereldsche en hoogroemende christenen? David zegt: „Ik ben een gezelle aller die u vreezen, ende die uwe bevelen onderhouden."

6. Hebt gij eene hoop zonder bestrijdingen? Het is het keur des H. Geestes, al wat de hEERE werkt is aan strijd