is toegevoegd aan je favorieten.

Salomons tempel, door het evangelielicht opgehelderd en vergeestelijkt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien het volk eens wachtende was op Zacharias, en verwonderd was, dat hij zoo lang achter bleef ,omdat hij| wat langer vertoefde in den Tempel dan zij verwacht hadden; zoo is het geen wonder, indien het geloof der wereld omtrent Christus' toekomst, al lang weggevloden en heen gegaan is. Ta Gods kinderen worden ook verplicht om te wachten, aanqezien dat, nog een zeer weinig tijd, zoo lang voorkomt; want hetgeen de apostel zegt, nog een zeer weinig tijd, komt sommiqen een langdurige wijle voor, Hebr. 1U : J/.

't Is waar, Zacharias had te doen met engelen, en dat deed hem zoo lang vertoeven. Edoch Jezus is bij God voor Zijn aangezicht, sprekende met Hem. verzwolgen Z1)nde in Hem, en met zijne heerlijkheid; en dat is een reden, waarom Hij zoo lang vertoeft. Hij is daar ook om de kracht van zijn bloed te bepleiten, voor zijn verzochte lievelingen, sprekende voor al zijn uitverkorenen, en vertoeft alzoo. totdat al de zijnen bekwaam zijn, om in de heerlijkheid in te gaan. En dit is een andere reden, waarom Hij den tijd verbeidt, die wij zoo

^En^inderdaad, het is mij een wonder, dat Jezus Christus onzen Heere eenmaal zou denken, van wederom nu H>, daar is, herwaarts te komen, aanmerkende de mishandelingen, di Hij te voren hier ontmoet heeft. Doch wat zal de liefde me doen! Gewis, Hij zou nooit den grond weder aanraken, indien Hij alhier niet een volk had, dat niet volmaakt kan worden, dan door zijn komst tot haar. Hij is daarnevens tot een rechter gesteld van levenden en dooden, en zal Zichzelven ve heerlijken in het verderf dergenen, die Hem haten.

Hij heeft zijn volk zoo lief als zichzelven. Kan het een lief hebbende Bruidegom uitstaan, om altoos van zijn gel ie= Bruid te zijn? Daar benevens, gelijk ik gezegd heb Hi, staa de qoddeloozen te betalen voor al hun goddeloosheid en dat op diezelfde plaats, alwaar zij ze begaan hebben. Weshalve hiertoe een bepaalden dag gesteld is, en Hij zal haastig komen

om recht te oefenen.

Want ofschoon de tijd ons lang mag toeschijnen, evenwel

volqens Gods rekening, is het maar een korten tijd, sedert Hij in het heilige der heilige is ingegaan om ons voor te sPre^nDuizend jaren zijn maar als eenen dag bij den Heere, en n deze wijze van rekening, zijn het nog geen twee volle dagen, dat Hij in het heilige der heilige is ingegaan. De Heere ver