is toegevoegd aan je favorieten.

Kapitaal en arbeid in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontslagen, er heerschte onder hen groote verbittering.*)

De tijdingen der Februari-revolutie te Parijs, gevolgd door de vlucht van Louis Philippe en de uitroeping der „sociale republiek'' werden in den Haag bekend juist op den dag, dat de Kabinetsraad opnieuw een aantal herzieningsvoorstellen had behandeld, die in alle gewichtige punten zooals rechtstreeksche verkiezingen, kamerontbinding, homogeen ministerie—de zaken bij het oude lieten. Het eerste gevolg was een zekere aarzelling ook bij sommige liberalen, die meenden dat het raken aan de politieke machinerie in deze dagen bedenkelijke gevolgen hebben kon 2). De Koning wendde zich onmiddellijk tot Leopold de eerste om hem, voor het geval de beweging van Frankrijk naar België mocht overslaan, zedelijke en ook militaire steun aan te bieden; de miliciens werden opgeroepen, de troepen gemobiliseerd.

Intusschen was de revolutionaire gisting ook naar Duitschland overgeslagen. In de Rijnlanden heerschte reeds einde Februari groote opwinding; een sterke republikeinsche strooming was daar merkbaar. Berlijn begon in de eerste dagen van Maart in beweging te

1) Zie de brief, omstreeks half Maart geschreven, van F. Fieboel Siegenbeek aan Luzac, medegedeeld door Colebrander Onze Eeuw 1905, bl. 309. De briefschrijver tracht Luzac te bewegen de serenade die aan hem en Thorbecke gebracht zou worden, niet te doen doorgaan daar dit „aanleiding zou geven tot rustverstoring".

2) Zie b.v. de „voorrede" bij het gedicht „Vooruitgang" van den liberalen dichter Mr. Spandau, aangehaald bij de Bosch Kemper, V. bl. 374—75. Thans, heet het, is de tijd daar voor de liberalen om te toonen dat zij „vrienden van bezadigden vooruitgang, maar vijanden van alle overdrijving, alle radikale hervormingen zijn ... Of moeten de gebeurtenissen van deze dagen ons niet tot een afschrikkend voorbeeld strekken als zij ons doen zien waar het radicalisme en het daarachter zich verschuilend communisme heen voeren ? . . (Volgt verwijzing naar de gebeurtenissen in Frankrijk en Duitschland.) „Het moge wenschelijk zijn in een rijd van rust en kalmte de constitutioneele inrichtingen van een land te verbeteren, in deze oogenblikken is het noodzakelijk tegen twee kwalen welke Europa hebben aangetast, ongeloof en pauperisme maatregelen te beramen en met spoed in werking te brengen, ten einde de ontbinding der maatschappij te verhoeden."