is toegevoegd aan uw favorieten.

Barthold Meryan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere maatschappelijke kwaal, want zij wortelt in..

„In de afzichtelijke onnatuur onzer maatschappelijke verhoudingen !" viel Barthold snel in. „Armoede en werkloosheid drijven duizenden vrouwen tot de prostitutie. De dochter van prof. Denners is juist bezig met onderzoekingen dienaangaande, en de feiten nu reeds door haar verzameld, doen iemand de haren te berge rijzen. Als er geen prostituées meer waren, zouden wij mannen niet langer betaalde liefde kunnen zoeken ... dat zal je toch toegeven, De arme. schandelijk geëxploiteerde dagloonsters moeten zich wel verkoopen omniet te verhongeren. Het zweetsysteem, waarover boekdeelen *vol worden geschreven, bestaat niet alleen in Londen en Weenen, maar over geheel Europa, en ook bij ons in erge mate. Het is de hedendaagsche kapitalistische productiewijze met hare verwoede concurrentie, welke alleen in Europa drie millioen vrouwen in het slijk werpt."

„Onzin ! De prostitutie is zoo oud als de wereld !" zeide Robert, de schouders ophalend.

„Niet in dezen vorm. In onze dagen is zij een zuiver economisch verschijnsel. Zij maakt een noodzakelijk bestanddeel uit van de industrie. Tal van werkgevers houden rekening met die „bijverdiensten" van de arbeidsslavinnen."

„Ik voor mij schrijf de toename van de prostitutie toe aan den huwelijksdwang. Men mag een vrouw uit zijn eigen kringen niet naderen ; men moet haar verre blijven, op straffe van onmiddellijk aan een huwelijk te moeten denken en voor zijn gansche leven onherroepelijk te worden vastgeketend! En terwijl wij dus met innerlijke walging betaalde liefde zoeken, staat daar een heirleger van gezonde krachtige vrouwen, voor wie het leven zich uitstrekt als een dorre woestenij, reine jonge meisjes smachtend naar liefde en poëzie, smachtend naar het volle vrouw-zijn, naar de weelde van het moederschap! Enfin, het is een gekkenhuis waarin wij leven 1"

„En toch vooral niet willen „hervormen!" zeide Barthold ironisch. „Afkeuren, en toch bespotten elke poging om aan het geheel het karakter van een gekkenhuis te ontnemen! Onlangs gaf een zeer ontwikkeld jong meisje mij nagenoeg hetzelfde te kennen als jij. Maar zij schreef aan de economische verhoudingen toe dien huwelijksdwang die tot zulke zedelooze toestanden leidt. Zij zette juist uiteen, hoe in een hoogeren vorm van samenleving ook het huwelijk veel vrijere vormen zal aannemen. De tegenwoordige bindende tirannieke huwelijkswetten waren de eenige bescherming van vrouw en kinderen. Wat moest de economisch-afhankelijke moeder aanvangen als zij door haar echtgenoot werd verlaten ? Als