is toegevoegd aan je favorieten.

Waarom ben ik katholiek?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onvervalscht tot het einde der wereld werd bewaard en verbreid over de geheele menschheid.

Die inrichting is de Kerk.

De stichting der Kerk.

1. Christus heeft een Kerk gesticht.

Opdat zijn leer zuiver en onvervalscht tot aan het einde der wereld bewaard zou blijven, heeft Christus gewild, dat degenen, die in Hem zouden gelooven, ééne groote zichtbare gemeenschap, eene vereeniging zouden vormen. Aan het hoofd van die vereeniging plaatste Hij mannen, die met zijn gezag werden bekleed, om zonder dwaling te leeren hetgeen Hij had geopenbaard, en wien de leden dier gemeenschap moesten gehoorzamen. Die gemeenschap, die vereeniging onder haar wettig bestuur, noemen wij eene kerk.

Reeds de natuur van den mensch brengt het mee, dat degenen, die eenzelfde doel beoogen en gemeenschappelijke belangen hebben, zich vereenigen. Geen wonder dus, dat hetzelfde geloof in een en denzelfden God en Verlosser Jezus Christus de menschen samenbrengt tot een zichtbare gemeenschap, tot eene kerk. Daarvan zien wij het voorbeeld in het Oude Verbond. Ook toen bestond de Kerk Gods, namelijk een zichtbare gemeenschap van geloovigen in de vereering van één en denzelfden God, het Joodsche volk. God zelf had door bemiddeling van Mozes de wetten en de inrichting van die gemeenschap nauwkeurig bepaald. Daar het Oude Verbond een voorafbeelding is van het Nieuwe, moet Christus,