is toegevoegd aan je favorieten.

Waarom ben ik katholiek?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die het Oude Verbond niet kwam opheffen maar volmaken (Matth. 5 : 17), in plaats van de Kerk des Ouden Testaments, die tot het volk van Israël beperkt bleef, de Kerk van het Nieuwe Verbond hebben gesteld, die alle volkeren omvat. De voorspellingen van het Oude Verbond leerden dan ook, dat de komende Messias, de Christus, een heilig rijk, de Kerk, zou stichten, dat alle volkeren der aarde zou omvatten en duren tot het einde der tijden (Isaias 9 : 6—7).

Christus zelf spreekt telkens van een rijk, dat Hij zal stichten; Hij verhaalt verschillende gelijkenissen om aan te toonen, hoedanig dat rijk zal zijn; Hij wil, dat degenen, die in Hem gelooven, één schaapstal, één kudde onder éên herder zullen vormen. Duidelijk blijkt hieruit, dat Christus gewild heeft, dat zijn geloovigen een eenheid, een gemeenschap zouden uitmaken.

Maar gelijk geen vereeniging, geen maatschappij zonder gezag kan bestaan, zoo moet dus ook in de Kerk een gezag zijn aangesteld. Welnu Christus heeft van den beginne van zijn leeraarsambt af twaalf mannen uitgekozen, twaalf apostelen, die Hij belastte met de taak om zijn leer aan alle menschen te verkondigen: „gaat dan, onderwijst alle volken" (Matth. 28 : 19); de macht, die Hij zelf van God den Vader had ontvangen, gaf Hij den Apostelen: „zooals Mij de Vader heeft afgezonden, zoo zend Ik u" (Joan. 20: 21); Hij gaf hun het recht van alle menschen gehoorzaamheid aan hun voorschriften te vorderen: „leert hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb" (Matth. 28 : 20), „Wie u hoort, hoort Mij en wie u versmaadt, versmaadt Mij" (Luc. 10 : 16).

Niet slechts aan de Apostelen gaf Hij die macht; dat blijkt uit zijn woorden: „En zie, Ik ben met u alle dagen tot het einde der wereld" (Matth. 28 : 20). De Apostelen zouden eenmaal sterven; maar hoe kon Christus dan zeggen dat Hij hen tot het einde der wereld zou blijven bijstaan bij de uitoefening van hun ambt? Omdat hun macht en leergezag1