is toegevoegd aan je favorieten.

Waarom ben ik katholiek?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te bereiken door een steeds volmaaktere kennis van en liefde tot God en daardoor meer en meer aan Hem gelijkvormig te worden. Het ware geluk van den mensch kan derhalve slechts hierin bestaan, met, God, zijn einddoel, zoo innig mogelijk vereenigd te worden.

Zoodra ik echter erken: God is mijn oorsprong en mijn einddoel; God te kennen, te beminnen, aan Hem gelijkvormig te zijn, met Hem vereenigd te worden, is mijn bestemming, dan moet zich ook mijn hart door het gebed tot God verheffen en moet ik uit de diepte mijner ziel tot Hem roepen: O God, daar Gij mij geschapen hebt voor U, tot uw eer en verheerlijking, geef, dat ik U goed leere kennen en naar waarheid liefhebben. „Heer, wat wilt Ge, dat ik doe? Spreek Heer, uw dienaar hoort" (Hand. 9:6; I Koningen 3 : 10).

En hoe kan ik het betwijfelen, dat God aan de roepstem uit de diepte van 's menschen ziel gehoor zal geven. Zou God, die ons uit liefde heeft geschapen, zich niet uit liefde tot ons geopenbaard hebben? Mijn verstand en mijn hart zeggen, dat niets zoozeer met het wezen van God overeenkomt en past bij zijn verhouding tot de redelijke schepselen, dan dat Hij zich met hen in verbinding stelle, zich persoonlijk openbare en ook door goddelijke bovennatuurlijke middelen hen voere naar het goddelijk en bovennatuurlijk doel, waarvoor Hij hen schiep en bestemde.

En inderdaad: uit de groote gebeurtenissen der geschiedenis blijkt het zonneklaar, dat God zich aan de menschheid heeft geopenbaard en persoonlijk met haar in verbinding is getreden; de bovennatuurlijke godsdienst, die een levenden band legt tusschen God en den mensch, kan geen andere zijn, dan die ééne, heilige, alleen God- en den mensch waardige godsdienst, die van het begin der wereld af de rechtvaardigen der vroegste tijden vereenigde, tot welks voorbereiding de leiding der goddelijke Voorzienigheid in de geschiedenis der oude volken, vooral van Israël, heeft gediend, die eindelijk in het midden