is toegevoegd aan je favorieten.

Waarom ben ik katholiek?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schrikwekkend ook zal de val zijn van geheel de menschelijke maatschappij, wanneer zij het algemeen welzijn, zooals thans zoovele volksmisleiders willen, in plaats van op de Christelijke Geloofs- en Zedeleer, op de stellingen van het ongeloof en den onchristelijken g'feest des tijds willen opbouwen. Mogen daarom alle rechtschapen en Christelijke mannen in deze dagen van gevaar zich vereenigen, opdat zoo iets nooit gebeure. En het zal en kan ook niet gebeuren, wanneer wij standvastig zijn in het geloof en steeds onverschrokken ons geloof in woord en daad en in ons leven belijden.

„Er is geen grooter rijkdom, zegt de H. Augustinus, er zijn geen schatten, geen eeretitels, geen goederen der wereld, die met het Katholieke geloof vergeleken kunnen worden: het redt de zondige menschen, verlicht de blinden, geneest de zieken, het maakt de heidenen tot Christenen, de geloovigen tot rechtvaardigen, het vernieuwt de boetvaardigen, volmaakt de heiligen, kroont de martelaren, het bewaart in kuische reinheid de maagden en weduwen zoowel als de gehuwden, het ordent en wijdt de geestelijken en priesters, bereidt ons voor tot den hemel en verkeert met de Engelen in het eeuwig erfdeel".

Wanneer gij echter, Katholieke Christen, in onze tijden de ongeloofelijkste spotternijen en lasteringen tegen uw H. Geloof hoort uitbrengen en openlijk tot afval van de Kerk wordt uitgenoodigd, denk dan aan de vermaning van den Apostel: „laat u door niemand misleiden, op eenigerlei wijze" (II Thess. 2, 3). Want dat dergelijke bekoringen zullen komen, is sinds lang voorspeld. „Weet, schrijft de H. Petrus, dat er in de laatste dagen spotters met bedriegerij zullen komen, die naar hun eigen begeerlijkheden wandelen" (II Petr. 3 : 3) Van die tijden, zegt de H. Paulus: „Weet dit, dat er in de 'laatste agen gevaarlijke tijden zullen komen; de menschen zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, verwaand, hoovaardig, lasteraars den ouders ongehoorzaam, ondankbaar, misdadig, liefdeloos,'