is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis der Katholieke kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(die in een rivier van Klein-Azië verdronk) en de tweedracht der overige vorsten verijdelden den goeden uitslag. — Zoo trokken de Christenen vijf malen naar het Oosten, zonder dat zij in het ongestoorde bezit van het H. Land mochten geraken.

Lodewijk de Heilige. Een zesde en zevende kruistocht werden ondernomen door een koning, die een sieraad op den Franschen troon was en een lichtende ster aan den hemel der Katholieke Kerk. Lodewijk de Heilige heet hij in de geschiedenis. Toen hij nog slechts twaalf jaren oud was, werd hij reeds tot koning gekroond. Van der jeugd af bezat hij een grooten afschuw van de zonde, want zijne vrome moeder, de H. Blanca, had dikwijls tot hem gezegd: „Ik bemin u met de grootste teederheid; doch liever zag ik u voor mijne oogen dooden, dan dat gij het ongeluk zoudt hebben, een doodzonde te bedrijven." Als koning was hij een vader der armen en won hij de harten van allen door godsvrucht en rechtvaardigheid. In een doodelijke ziekte had hij de gelofte afgelegd, een Kruis tocht te zullen ondernemen, bijaldien hij de gezondheid mocht terug erlangen. En deze gelofte ging hij in 1248 vervullen. Overtuigd, dat eerst Egypte diende veroverd te worden, wilde men Jeruzalem duurzaam aan de Mohammedanen ontrukken, viel hij met een machtig leger in dit land. Hij geraakte echter in gevangenschap, waaruit hij zich slechts voor een hoogen losprijs kon vrijkoopen. — lodewijk, de vrome koning, vergat evenwel zijne gelofte niet; hij ontplooide in 1270 wederom de kruisvaan en viel met zijn krijgsvolk in Tunis. Maar nauwelijks was hij hier aangekomen, of de pest brak in zijn leger uit; de koning zelf werd er door aangetast en stierf in den ouderdom van 56 jaren, diep betreurd door de geheele Christenheid. — Na zijn dood bekoelde meer en meer de geestdrift voor het H. Land, en in weerwil van hunne ijverige