is toegevoegd aan je favorieten.

Verbrijzeld en toch overwinnaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar het geloof en de vereering van den Kanselier waren die van een door strijd afgetobd en der wereld afgestorven man, die vijftig jaren van droevige ervaring achter zich had; terwijl zijn jonge satelliet liefhad en dweepte als een droomer. Zóó geheel had hij zich door zijne verbeelding laten beheerschen, dat hij op dit oogenblik het Concilie meerendeels samengesteld waande, uit mannen gelijk Jean Gerson. Armand, die niet half zooveel verstand had, beoordeelde de personen en dingen veel juister. Zijne betrekking aan het bourgondische hof, had hem ook reeds kennis doen maken, met de schaamtelooze omkoopbaarheid van het Concilie. Al was hij niet zelf achter de schermen, hij kende toch mannen die het wel waren, en van hen had hij vernomen, hoe laag, hoe onzedelijk de beweegredenen waren der statige figuren, die zoo groot schenen in de oogen van zijn eenvoudigen, eerlijken broeder.

Op den morgen na de vlucht van Paus Johannes, reed de Keizer in statie door de stad en liet vóór zich uitroepen, dat het Concilie niet ontbonden was, maar onder zijne bescherming stond en dat de vergaderingen doorgingen.

Men droeg den Kanselier van Parijs op, eene rede te houden, waarin de rechten en plichten van het Concilie werden aangetoond; Gerson deed het met bazuingeschal. Nimmer was het recht van het algemeene Concilie, als de ware vertegenwoordiger der algemeene Kerk, op zoo bekwame, welsprekende en onwederstaanbare wijze uiteengezet. Nog nooit was aan de aangematigde opperheerschappij van den zoogenaamden