Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat haar van de zeezijde dreigde. I)e toenemende handel en scheepvaart en de daaruit voortvloeiende welvaart, stelden het (xemeenebest in staat , zijn zeewezen in een veel beteren toestand te brengen.

Het aanzienlijk getal koopvaardijschepen, dat jaarlijks op onze werven gebouwd werd, deed de scheepsbouwkunde zulke groote vorderingen maken, dat de Nederlanders in dit vak weldra overige volken overtroffen. Onze oorlogsschepen werden naar het voorbeeld der Engelsche vloot niet alleen grooter, doch ze muntten bovenal uit in „ bezeildheid en bedraaidlieid", d. w. z. in snelheid van beweging en geschiktheid om te wenden en te keeren.

De ondervinding opgedaan gedurende de verre tochten naar Oost en West en de harde lessen ontvangen van de stoutmoedige Duinkerker kapers, hadden ook tengevolge . dat men meer zorg ging wijden aan de bewaping der schepen van oorlog.

De vaartuigen, die in het begin der 17,le eeuw onze vloot vormden. waren spiegelschejien, jachten en fret jatten . of schepen van den eersten, tweeden en derden rang. I)e jachten en fregatten hadden twee masten, de spiegelschepen, ook kortweg schepen genoemd, bezaten er drie. Hoewel de drie soorten in bouw en grootte verschilden, kwamen ze daarin met elkaar overeen, dat de achtersteven , evenals bij de oude galeien, buitengewoon hoog opliep.

Op die liooge kampanje had gedurende het gevecht de bevelhebber van het schip zijn plaats, vanwaar hij alles beter kon overzien, doch waarop hij ook meer dan zijn manschappen aan het vijandelijk vuur was blootgesteld. Zooals we weten, kostte die verheven plaatsing o. a.

Sluiten