Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stellen. .Maar het beste van alles was, dat hij aanbood Amoedoe als gids mede te geven.

Dat was een groote schrede voorwaarts. Want Amoedoe was bekend met liet land en bovendien was hij een aanwinst, wat zijn persoon betrof, daar hij een kloeke, sterke jonge man was, schrander en gewillig, /ij wenschten zichzelf dus geluk met deze uitkomst Onmiddellijk vertrokken vader en zoon om alles te koopen, want onze avonturiers wilden den volgenden morgen vroeg reeds vertrekken.

'oen z'j weg waren, gingen allen naar buiten om m Gods vrije natuur rond te dolen.

Denk aan hetgeen Amoedoe ons gezegd heeft omtrent dien vreemdeling, jongens, zei Prinsloo.

O ja, dat is waar ook, zei VVitsen, laten we voorzichtig zijn.

Ofschoon bij geen van allen het plan bestond den vreemdeling op te zoeken, keken toch allen naar hem uit en 111 liet verlangen den man te zien, dwaalden zij hoe langer hoe verder af, tot Witsen, die met Dubois vooraan liep, opeens bleef staan en voor zich uit naar heneden wees.

Op (1e glooiing van een heuvel. die met een weligen plantengroei prijkte, was een tent opgeslagen en daarvoor zat, in halfliggende houding, een Europeaan, die, een sigaar rookend, zijne oogen over den omtrek liet gaan. Hij de tent lagen een paar pakken en andere bagage en op korten afstand weidde een olifant, die blijkbaar bij den reiziger behoorde. Van bedienden was geen spoor te ontdekken.

Sluiten