Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de toni pel verlicht was en er dus menschen in waren, bn in eens begreep ik dat het hier een der groote jaarlijksche feesten gold. Dit was nu [een der feesten, waar de Brahmanen of priesters nimmer een oningewijde toelaten. Alles geschiedt in het geheim en als zij ons ontdekt hadden, zouden de brahmanen ons eenvoudig hebben laten vermoorden en onze lijken hebben doen verdwijnen. Zelfs ik, hoeveel invloed wij ook hebben, zou niet in staat zijn geweest u te

redden en ik zou voor mijne onvoorzichtigheid hebben moeten boeten met den dood.

— Gij kunt dus begrijpen hoe ik schrikte en ik zag, dat onze eenige kans tot redding daarin bestond , dat wij ons zoo spoedig mogelijk uit de \octen maakten. Voor hetgeen buiten kon gebeuren had ik minder vrees; ik wist dat de tempel omringd zou zijn door bewakers, maar ik begreep ook, dat deze menschen, welke uit den tempel kwamen, zouden beschouwen als ingewijden en dat was ook zoo /ij herkenden u in den donker niet en zagen aan Kamassv en mij, dat wij ingewijden waren.

— (iij zoudt dus om onzentwille gevaar geloopen hebben, zeide Prinsloo, ik dank n uit naam van allen,

— Het beteekent niets, zei Xalla, laten wij voortgaan.

liet was omstreeks negen uur en zij trokken langs een beekje voort, dat zich tusschen hooge rotsen voortkronkelde.

Sluiten