Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

smakelijk eten wenschen !'" En zij keerde naar de kamer terug en zei kortaf: „Help eens gauw de hoezen aftrekken!"

Met groote oogen keek Josephine om zich heen en volgde tante Renate op de teenen; een scherpe, sterke reuk drong haar te gemoet; en deed haar benauwd hoesten en niezen.

„Ruikt het hier nog altijd naar kamfer en peper ?" vroeg mevrouw Von Wetter verwonderd. „Hoe is het mogelijk; de ramen staan den heelen dag al open, ik merk er niets meer van. Of zou ik er al aan gewend zijn ?" voegde zij er in zichzelf sprekend bij, trad naar een groote canapé en begon ettelijke banden los te knoopen.

Josephine zag sprakeloos om zich heen; zij dacht aan den tijd van de manoeuvres, toen de groote koele kamers met de vreemde meubelen en de groote schilderijen, waaruit deernstige gezichten met de witte pruiken en staande kragen haar zoo spookachtig aanzagen, toen al die kostbaarheden haar als in een droom waren verschenen Daarna had tante Renate de zware eikenhouten deuren weer gesloten en op de eerste verdieping van 't slot was het weer doodstil geworden; geen sterveling dacht er aan de kamers te betreden, die door niemand gemist werden, wier bestaan niemand vermoedde. Vandaag echter scheen de zon vol naar binnen door de geopende vensters; de zware groene, damasten gordijnen met de verkleurde zijden franje ritselden verontwaardigd door de ongewone trekking van de lucht, en de dikke Chineezen op het groene vuurscherm keken zoo dom en slaperig, als waren ze verblind door dat plotselinge licht.

„Kom, Phine, rep je wat," herinnerde tante Renate; „ze kunnen elk oogenblik hier zijn."

Freule Von Wetter keerde zich haastig om en zag bijna verschrikt naar de handen der spreekster, die het blauwgebloemde katoen van de canapé trokken. Hemel, wat een pracht! De mooiste groene zijde kwam te voorschijn ! Met zenuwachtige haast hielp ze nu ook de antieke stoelen ontdoen van hun mantels, blikte vol bewondering op de zeldzame pracht, trippelde van den eenen kant naar den anderen,

Sluiten