Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te herkennen was!-' Daarop trad Josephine voor den spiegel en zag sprakeloos naar de slanke, bevallige gestalte, die het glas terugkaatste. Was zij dat werkelijk? Het was als een schoone vlinder, die plotseling uit de grijze onoogelijke larve te voorschijn komt. Ze begreep zich niet, hoe ze ooit die smakelooze kleederen had kunnen dragen; bij de gedachte aan haar eerste baltoilet steeg het bloed haar naar de wangen.

Het was merkwaardig, hoezeer zij nu op Ange geleek; alleen bewoog deze zich veel gemakkelijker en wist met zooveel verstand en ondervinding te praten, dat Phine haar verzocht haar leerling te mogen zijn. Al de uiterlijke vormen kon zij wel van haar afzien, doch de gebreken in haar opvoeding, vooral wat haar belezenheid en kennis van de wereld betrof, deze gevoelde ze maar al te zeer.

Ange lachte en zeide: „Je bent knap genoeg, en je naïveteit zal de menschen beter bevallen, dan al die opgepropte geleerdheid, waar de blauwkousen tegenwoordig mee pronken! De lectuur van goede boeken zal je spoedig die ontwikkeling geven, die jij geleerdheid noemt!" En ze had haar boekenkast geopend en haar de boeken getoond. „Maak je elk vrij oogenblik ten nutte en lees!"

Ja lezen! Met welk een hartstocht deed Josephine het! Wel begreep ze alles niet altijd volkomen, doch dan vroeg ze Ange, die haar steeds gaarne ter hulpe was. Meer en meer sloten de beide meisjes zich aan elkaar aan, en spoedig was het beiden, als kenden zij elkaar reeds jaren lang.

De ernstige, verstandige, practische, gezonde geest der jonge gravin had gevonden, hetgeen zij noodig had, een vriendin, voor wie ze iets kon zijn, wie ze onmisbaar was en die profiteeren kon van haar rijk begaafde natuur en aanleg. Zij leidde, onderrichtte en vormde Josephine, die ze oprecht lief had ter wille van haar eenvoud en ongekunsteldheid.

Hattenheim kwam veel bij de Lattdorf's; daar hij het voorrecht had een bloedverwant te zijn, zag nien hem vaak ongenood in de ruime, gezellige kamers der Villa Pornelia, somtijds

Sluiten