Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trad van het venster terug, en het jonge meisje hoorde een helder schellen weerklinken.

Zonder aarzelen steeg ze de trap naar den zuilengang op; het gelaat van den portier verscheen voor de glazen deur, beschouwde de vreemde een oogenblik scherp en opende dan zwijgend met een onderdanige buiging.

„De Hertogin?" vroeg freule Von Wetter en keek besluiteloos de groote vestibule rond.

„Deze trap, als ik u verzoeken mag... De kamerdienaar is boven, doch Hare Hoogheid ontvangt niemand op dit uur," voegde hij er bij: „Wanneer u je echter wilt laten aandienen bij de hofdame, freule Von Sacken ..."

Op hetzelfde oogenblik kwam echter de kamerdienaar aanloopen en boog zich met een uitnoodigende beweging: „Hare Hoogheid verwacht de freule!'

Phine volgde hem door een lange, met schilderijen behangen gang en trad een tamelijk groot, gezellig vertrek binnen, dat meer eenvoudig dan smaakvol was ingericht. Wollen portières bedekten de deuren en dempten het licht, dat door de vensters viel; een groote canapé, hooge stoelen, een kast met Chineesch en Japansch porselein, en een tafel, waarop vele, blijkbaar vaak gebruikte boeken lagen, vormden het meubilair. Met snelle schreden trad Maria Christina het jonge meisje te gemoet en reikte haar hartelijk de hand. Zij had den mantel afgelegd; de kanten sjaal omgaf nog haar hoofd.

„Dat niet, lief kind," weerde ze met welluidende stem af, toen Phine zich buigen wilde om haar hand te kussen. „Je komt als ziekenverpleegster en niet op ceremonieel bezoek! Hoe vriendelijk van je, een eind te maken aan het wreede spel van Diana. Arme, kleine vogel, de wilde hond heeft je mooi toegetakeld " Voorzichtig nam ze het dier uit Josephine's armen en zette zich in den stoel bij het venster.

De vogel heeft een van zijn pootjes gebroken," zei Josephine en knielde zonder eenige verlegenheid naast de adellijke vrouw, „en hier bij den hals zijn de veeren uitgetrokken; alles ziet bebloed."

Sluiten