Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenzame vrouw is daardoor gunstig veranderd, hoewel prinses Sylvia in den aanvang niet moede was te intrigeeren en openlijk den spot te drijven met „de Katholieke". Men kon echter geen oorzaak vinden voor dien onverzoenlijken haat.

Prinses Sylvia was grilliger en excentrieker dan ooit geweest totdat zij zich plotseling verloofde met den veel ouderen groothertog van R ... en de residentie voorgoed den rug toekeerde. Tot algemeene verbazing volgde freule VonDienheim haar niet als hofdame, doch bleef nog jaren lang haar doelloos leven slijten in de residentie, totdat zij door een val van het paard de heup brak en geruimen tijd niets van zich deed hooren.

Toen zij eindelijk weer herstelde, verraste zij de wereld door hare verloving met den dokter, die haar genezen had, — en daar deze noch titels noch geld bezat, verdween zij spoorloos van het tooneel der groote wereld

Gravin Aosta coquetteerde nog langen tijd zonder gevolg met prins Detleff, en besloot eindelijk hare kleine hand te schenken aan een attaché der Spaansche ambassade, welken zij spoedig volgde naar het buitenland.

Het best van allen is het baron Reuenstein, den vroeg.ren ordonnance-officier, gegaan Zijn borst is rijk versierd, zijn rug nog steeds elastisch krom. Bij hem heiligt het doel nog steeds de middelen; hij hoopt het zelfs te brengen tot gouverneur van de beide zoons van Franz Eginhard, die spoedig na het vertrek van Sylvia een huwelijk gesloten had met een prinses van den bloede. Men ziet in hem het ideaal van een hoveling. Velen beweren, dat hij valsch is en men hem niet kan vertrouwen, — doch de menschen zijn zoo geneigd tot kwaadspreken.

De kleine bonte kopjes op de pastorie zijn opgegroeid tot flinke jongens en meisjes en zijn de eenige troost van tante Renate en oom Bernd, die zich op het oude Grosz-Stauffen zeer eenzaam en verlaten gevoelde, te meer, daar Zijn Excellentie zijn intrek genomen heeft in de woning van het

Sluiten