Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoe opgewonden hij was. Toen allen bleven zwijgen ging hij voort, als vreesde hij een ongunstig antwoord:

„Ik ken de moeilijkheden, die mij van haar scheiden, maar heb haar lief als 't licht mijner oogen en ben, ofschoon nog geen Christen, noch Christus' vijand, noch die van u. Ik wil openhartig zijn. opdat gij mij zult vertrouwen. In dit oogenblik hangt mijn leven er misschien van af en toch wil ik de waarheid zeggen. Een ander zou u mogelijk toeroepen: doop mij; ik zeg alleen: verlicht mij. Ik geloof, dat Christus uit den doode is opgestaan; want mannen, die de waarheid liefhebben, zeggen 't en hebben Hem na Zijne opstanding gezien. Ik geloof in uw Christus, want uw godsdienst brengt deugdzaamheid, gerechtigheid en barmhartigheid voort, niet de misdaden, waarvan men u beticht. Tot nu toe ken ik uw geloof slechts oppervlakkig en toch herhaal ik, dat het eene verandering in mij bewerkt heeft. Vroeger regeerde ik mijne slaven met ijzeren hand, nu is mij dat niet meer mogelijk. Medelijden was mij vreemd; thans weet ik wat het is. Eens jaagde ik het genot na, nu walg ik er van. Geloof mij, ik ken mijzelf niet meer. Ik heb een afkeer van feesten, gezang, van Nero's hof, ik haat alle zonden. Als ik mij Lygja voorstel, rein als de sneeuw op de bergen, bemin ik haar nog des te meer en wanneer ik tot mijzelf zeg, dat haar geloof alleen daarvan de oorzaak is, heb ik ook haar godsdienst lief en wensch daarin opgenomen te worden. Toch is er iets dat mij bezwaart, ik weet niet of ik alles zal kunnen nakomen wat uw godsdienst van den mensch verlangt, of mijne natuur zich daarmee zal kunnen vereenigen en daarom leef ik in voortdurende spanning en onzekerheid."

Zijn gelaat was smartelijk vertrokken. Met klimmende opgewondenheid besloot hij:

„Gij ziet, hoe liefde en onzekerheid mij martelen. Men zegt, dat uw geloof aardsche vreugde, geluk, wetten, orde en regelmaat en de heerschappij der Romeinen uitsluit. Is dat zoo? Men zegt, dal gij narren zijt. Geef mij antwoord op al deze beschuldigingen. Is 't zonde lief te hebben, zich te verblijden, naar geluk te verlangen? Zijt gij vijanden van het leven? Moet een Christen ongelukkig zijn? Moet ik afstand doen van Lygia? Uwe woorden en werken zijn doorzichtig als water, maar wat rust er op den bodem? Gij ziet, dat ik openhartig spreek. Verdrijf de duisternis. Men heeft mij gezegd: ,Grie kenland bracht schoonheid en wijsheid voort, Rome schiep macht; doch zij, de Christenen, wat brengen zij?' Zeg mij

Sluiten