Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Keizer hoopt genezing van de zeelucht en beweert, dat de slechte atmosfeer van Rome hem vroegtijdig zal doen sterven. Groote offers worden er heden in alle tempels gebracht, opdat zijne stem weer beter zal worden. Wee Rome, wee vóór alles den senaat, als die niet spoedig helderder wordt."

„Zon dat de reis naar Acliaea kunnen verhinderen?" vroeg Vinicius.

„Is zingen dan Nero's eenig talent?" antwoordde Petronius glimlachend. „Hij zal in de Olympische spelen optreden en wel als dichter met den „Brand van Troje," als wagenmenner, als musicus en athleet — ja, zelfs als danser; in elk gev.il brengt hij verscheidene lauwerkransen mee naar huis. Weet ge waaraan hij zijne verkoudheid te danken heeft? Paris heeft hem twee weken lang les gegeven en daarbij heeft de Keizer zich te zeer ingespannen. En toch wil hij in het openbaar als danser optreden, eerst in Autium, later in Rome."

„Men ergerde er zich reeds over, dat hij in het openbaar zong; hoeveel te meer zal men zich dat over zijn dansen doen. Stel u voor, een Romeinsch Keizer, die als danser optreedt 1 Neen, dat zal Rome toch niet toestaan," riep Vinicius uit.

„Mijn beste vriend," vervolgde Petronius, „dat zal Rome wèl doen en de senaat zal den „Vader des Vaderlands" eene dankbetuiging doen overbrengen. Het gepeupel echter zal vereerd zijn, dat de Keizer voor hansworst speelt. Maar zeg nu zelf eens, kau men zich dieper vernederen? Zoo is echter de wereld nu eenmaal."

Zoo pratend betraden zij Vinicius' huis, die vroolijk het avondmaal bestelde.

„Ja, mijn beste oom," hernam Vinicius, „de wereld moet vernieuwd worden."

„Dat is voor ons niet weggelegd," antwoordde Petronius, „reeds daarom niet, omdat iedereen, zoolang Nero leeft, een kind van den dag is. Men leeft in den zonneschijn zijner genade en bij 't minste koeltje is men er geweest. Maar laten wij daar niet verder over praten. Mag ik Euniche met uw draagstoel laten halen? Mijn slaap is over en ik wil liefst vroolijk zijn. Laat eenige citerspelers den maaltijd opvroolijken ; daarna zullen we over Autium spreken, want dat is dringend noodig, vooral voor u."

Vinicius liet Euniche halen, maar zeide geen lust te hebben zich 't hoofd over Autium te breken.

..Dat laat ik over aan hen, die zonder den zonneschijn der

Sluiten