Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan dan eens hartelijk lachen. Als ik wilde zou ik hem kunnen vernietigen en in zijne plaats prefect der pretorianen worden; in dat geval had ik Roodbaard onder mijn directen invloed. Maar daarvoor ben ik te lui en geef aan mijn ^tegenwoordig leven, zelfs met Nero's verzen, de voorkeur.

„Maar zijn die dan werkelijk zoo slecht? Ik kan er minder goed over oordeelen."

„Zij zijn niet slechter dan andere, maar Lucanus heeft duizendmaal meer talent dan onze Roodbaard. Soms zijn zijne verzen werkelijk niet kwaad, dikwijls zelfs roerend en krijg ik bepaald medelijden met hem. Bij Pollux, zulk een graad van waanwijsheid als Nero bezit, heeft zelfs Caligula niet be-

reikt." .

„Wie weet, waartoe zijn krankzinnigheid nog leiden zal.

hernam Vinicius.

„Daarop blijf ik u het antwoord schuldig," sprak Petronius. „Mogelijk, dat de wereld nog dingen ziet gebeuren, bij welker herinnering het nageslacht na eeuwen nog zal rillen. Maar dat is 't juist, wat mij bijzonder interesseert. Bij herhaling heeft de Keizer mij beleedigd, maar een ander in zijn plaats had dat misschien ook gedaan. Uw Paulus had wel gelijk, toen hij beweerde, dat iedereen zich veiliger zou gevoelen, als de Keizer een Christen was. Ook stem ik gaarne toe, dat wij als krankzinnigen den afgrond tegemoet snellen, dat er onder ons iets inéénstort, 0111 ons heen wat sterft, maar ondanks alles neem ik het leven luchtig op en denk niet eerder aan den dood, vóór hij mij beet heeft ^ 't Leven is er om zichzelf, en niet ter wille van den dood.

„Ik beklaag u," antwoordde Vinicius.

„Doe dat liever uzelf," hernam Petronius. „Vroeger waart ge vrooliik met ons en gedurende den veldtocht naar Armenië verlangdet ge hevig naar Rome."

„Dat doe ik op dit oogenblik nog."

„Dat is waar; want ge hebt eene Christelijke Vestaalsche lief! Ik ben daar verwonderd noch geërgerd over. Wel verbaast het mij, dat ondanks dezen godsdienst en uwe liefde, de treurigheid niet van uw gezicht wijkt. Ook Pomponia Graecina is altijd nadenkend. Sedert ge een Christen zijt zie ik u niet meer lachen. Tracht mij dus niet te overrellen, dat uw goedsdienst opwekkend is. Gij zijt treuriger dan ooit uit Rome teruggekeerd. Als alle Christenen op die wijze liefhebben, hoop ik hun voorbeeld niet te volgen."

„Nu Lygia niet in mijne nabijheid is voel ik me treurig

Sluiten