Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hii beweerde ook, dat zijn eerste plicht zijne kunst, en zijn roem gold. Eindelijk, toen hij hoorde, dat Vindex hem voor een erbarmelijken kunstenaar had veiklaaid, spiong m op

en trok naar Rome.

De wonde, hem door Petronius toegebracht, werd opnieuw opengereten en de Senaat zou hem voor deze ongehoorde ongerechtigheid genoegdoening verschaffen.

Zijn intocht in de stad overtrof de stoutste verwachtingen. Hij reed in een wagen, dien Augustus als triuinphator gebruikt had. De Senaat, de patriciërs en eene ontelbare menschenmassa gingen hem tegemoet. De muren dreunden van ne

gCT;Heil, Augustus! Heil Herkules! Heil u, godheid, den onvergelijkelijken, den Olympischen god heil!"

Achter hem aan droeg men de zegekransen, evenals de namen der steden, waar hij zijne triomfen had gevierd, en op tafelen waren de namen van alle zangers geschreven, die hij overwonnen had. Nero was dronken van \ieug<< en riep den hem omringenden hovelingen met ontroerde

stem toe: , . .... . . ,

>(Wat was Julius Caesar's triomf in vergelijking met den

mijnen?" , _

De opgewondenheid der menigte kende geen grenzen, en het scheen, dat niet alleen de Keizer, maar de geheele wereld

het verstand verloren had. .

Onder al die bloemen en kransen scheen niemand den afgrond te zien. Dienzelfden avond werden zuilen en tempelmuren bedekt met opschriften, die Nero's misdaden beschreven. Verontrustende berichten deden de ronde. De hovelin

gen sidderden van angst.

Alleen Nero bleef zichzelf gelijk. Hij hield zich slechts bezig met spel en zang en verbeeldde zich het gevaar te kunnen afwenden door de belofte van brood en spelen. De personen zijner naaste omgeving bemerkten hoe hij, in plaats van voor een sterk leger te zorgen, slechts zocht naar pas sende uitdrukkingen om het dreigend gevaar te schilderen. Soms sprong hij op, alsof hij zich te midden van het gevaar wilde storten, dan weer vatte hij het plan op, den opstand door gezang te bedwingen, en zijne ziel verheugde zich reeds over het tooneel, dat na zulk eene overwinning moest volgen. De soldaten zouden hem met bclraande oogen omringen. Meer malen ontroerde hij bij de gedachte, misschien eenmaal als rondtrekkend zanger zyn kost te moeten verdienen, maai ook Ow, v»ai

Sluiten