Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e heer de Korte betreurde het, dat het gouvernement geen toezicht hield op de paardenfokkerij., hij vreesde, dat spoedig door bovenmatig export het oude, echte Sandelwoodras zou verloren raken.

Nangamessi is gebouwd op koraalrotsen, die overal bloot iggen of slechts door een dunne humuslaag bedekt zijn. Het huis van den posthouder ligt even buiten Nangamessi, daar dit plaatsje berucht is door zijn malaria. Mevr. de Korte ag zelve al sinds maanden met malaria te Soerabaja en de eenige zoon, die de heer de Korte thans nog bij zich had, leed aan dezelfde ziekte.

L)e posthouders en controleurs op ver verwijderde standje aatsen, vooral als deze, zooals maar te vaak het geval is ovendien nog ongezond zijn, hebben waarlijk geen gemakkelijke taak. Verscheidene malen hebben wij op onze vroegere reis van controleurs gehoord en hen ook ontmoet, die menschenschuw waren geworden, tengevolge van een te lang en eenzaam verblijf in het binnenland. Welk een zegen de geregelde dienst der Paketvaart voor de beambten op de uiten-Bezittingen is, valt niet genoeg te erkennen. Een posthouder, dien wij op onze verdere reis zouden ontmoeten \erzekerde ons: „het wordt hier thans zóó druk, alle drie maanden komt er een boot der Paketvaart aan". Wij dachten een oogenblik dat de posthouder ons voor den gek hield

maar neen, 't was volle ernst hij had veel eenzamere

jaren in zijn leven gekend!

Zoolang de Siboga te Nangamessi bleef, kwam de heer de Korte ons bezoeken en bij ons dineeren en gaf onverholen te kennen, hoezeer hij genoot van weder eens in beschaafd gezelschap te zijn.

Daar het zoo beter uitkwam werd hier op Zaterdag „Zondag gehouden" en de Javaansche matrozen kregen verlof om naar land te gaan. Men kon hen bij zulke gelegenheden altijd bij de rivier vinden, waar zij baadden of aan het wasschen waren in het heerlijke zoete water. Soms stookten zij vuurtjes aan

Sluiten