Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor zich zelf en de beide radja's een tweede, ook kregen allen een sigaar. Onze BANDONG was bij zulke gelegenheden onbetaalbaar, want als de een of ander zijn hand wat diep in het sigarenkistje stak, schudde BANDONG het hoofd en gaf den man maar één sigaar. Een praatje over hun wapenen, bracht een der volgelingen er toe om zijn parang voor drie rijksdaalders te verkoopen. Hoe „unheimlich" flikkerden de oogen in die woeste gezichten op het zien van geld! Toen zij weg waren, werden de stoelen door BANDONG eens frisch met water afgenomen.

Die bezoeken van radja's kosten den commandanten der oorlogschepen soms nog pijnlijke oogenblikken. Van de officieren laat elke radja willens of onwillens zich een zeer nederbuigende behandeling welgevallen, maar daarom nog niet van het scheepsvolk, dat de grootste minachting voor die zoogenaamde „raadjes" heeft. TyüEMAN vertelde aan tafel, naar aanleiding van het ons te beurt gevallen bezoek, hoe eens een commandant een zijner onderofficieren onderhield over dit netelige punt om een radja, dien hij toevallig aan boord had, toch niet al te familiaar te behandelen. De onderofficier luisterde ernstig toe. 's Avonds ziet de commandant den bewusten onderofficier naar zich toekomen en aan 's mans manier van doen, ruikt hij reeds lont. „Wat is er", vraagt hij kortaf. — „Commandant", klonk deftig het antwoord: „de Koning heeft luizen!"

Den volgenden dag gingen weber, versluys en HuysMANS naar Lamakera om te trachten den walvischkop te krijgen, en ik ging met BANDONG naar eenige in zee vooruitspringende rotsen. Die rotsen waren bedekt met een aaneengesloten laag lagere blauw-groene algen en zoo glibberig, dat ik moeite had om te blijven staan. De algenoogst beloonde echter de moeite en na eenige uren kwam VVeber mij afhalen. Hij had den kop en was vol verhalen over de woeste tooneelen, die hij bijgewoond had bij het stuk snijden van den visch. De inboorlingen hadden eerst drie boombladeren voor den walvisch neergelegd met rijst er op, een

Sluiten