Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn gevolg een officieel bezoek aan den vorst van Goa mede te maken. Voor weber had dit weinig aanlokkelijks maar Versluys, Nierstrasz en ik gingen gaarne mede en waren s morgens vroeg op liet plein voor het paleis van den Gouverneur, alwaar rijtuigen en cavallerie gereed stonden en zich ook de hoofden verzameld hadden, afgezonden door den vorst van Goa om den hoogen vertegenwoordiger van het Nederlandsch gezag te begeleiden. Deze hoofden zaten allen te paard; zij droegen de Boegineesche kleeding: een wit baadje, korte broek en roode sarong, welke thans, ten teeken van vriendschap, boven over de kris gedragen werd, een dracht, die iets heel boeligs aan de figuur van den drager geeft. Zij hadden lansen met kleine vlaggen versierd in de hand en reden, toen de stoet zich in beweging zette, vooruit; dan volgde een gedeelte der Hollandsche cavallerie en het rijtuig van den Gouverneur, bespannen met vier isabellcn, waarin Z.Ed. met Resident brugman gezeten was. Tal van rijtuigen met beambten en officieren volgden; wij, in ons huurkalesje, reden achteraan, net als „de pers" en hadden bij scherpe krommingen van den weg een alleraardigsten blik over den geheelen stoet. Voor het paleis van den Vorst stapten wij uit en kwamen de vertrekken binnen waar de Vorst en zijn broeders, allen rijk uitgedoscht in met goud gestikte sarongs en baadjes het hooge bezoek afwachtten. De Gouverneur, die voor het eerst zijn opwachting bij den Vorst maakte, werd verzocht voor een klein, tuntelig mahoniehouten tafeltje plaats te nemen; de militaire commandant van Makassar zat aan zijn rechter-, Resident Brugman aan zijn linkerzijde; de overige dignitarissen schaarden zich rechts en links en wij drieën zochten een bescheiden plaatsje onderaan. \ ersluys zou stil „kiekjes nemen" en had het kleine photographietoestel bij zich maar de verlichting in de kamer was zoo slecht, dat er van de kiekjes niets terecht kwam.

Een prins van den bloede sprak mij aan; het was iets ongew oons, dat een dame medekwam in het gevolg van den

Sluiten