Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van LoENEN, die tot het einde toe de reis medegemaakt heeft. weber en Tydeman maakten dadelijk plannen voor het tweede gedeelte der reis. Dienzelfden dag werd de Siboga naar den kolenstijger gebracht om elk maar eenigszins beschikbaar hoekje ook op het dek met kolen te vullen. Versluys, nlerstrasz en huysmans hadden het druk met het inpakken van materiaal, dat nog naar Holland verzonden — en met het in orde brengen van al de zaken, die naar de Siboga teruggebracht moesten worden, 's Avonds was er receptie bij den Gouvernenr, die ons den volgenden dag een bezoek beloofde te zullen brengen met zijn echtgenoote en dochters, zoodra de Siboga weder voor het havenhoofd lag.

Dit bezoek werd zoo feestelijk mogelijk ontvangen; het geheele schip, de dreg-apparaten en loodmachines, alles werd den Gouverneur getoond, die hierin veel belang stelde en ten slotte werd met champagne op zijne gezondheid en die zijner familie gedronken.

Om 6 uur 's morgens, 8 Juni, verlieten wij het hotel en om half acht stoomde de Siboga weg onder het spelen der militaire muziek, die de Heer Kraay, ter eere van het Nederlandsche expeditie-schip, op het havenhoofd had opgesteld en terwijl de touwen werden losgegooid en de Siboga zich langzaam in beweging zette, weerklonken de vaderlandsche liederen, het „Wien Neerlandsch bloed", en het „Wilhelmus". Dat deze vriendelijke ovatie het hart van den zeeman goed deed, behoef ik niet te zeggen; dat is begrijpelijk vooral omdat het officieele Nederland met voorliefde geneigd is vreemdelingen te vieren.

Den avond te voren was de Oudtshoorn van de Pakketvaart-Maatschappij van Timor aangekomen. huysmans, steeds bereid ieder een dienst te bewijzen, was achter gebleven te Makassar en maakte het den postmeester al heel vroeg lastig om onze brieven machtig te worden. De goede man kon maar niet begrijpen waarom de Siboga, die toch niet aan

Sluiten