Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïjd gebonden was door een contract, zoo'n haast maakte. Einehjk kreeg HUYSMANS ons pakket, dat ons van Koepang was nagezonden en roeide zoo gauw mogelijk naar de Siboga terug Gedurende de eerstvolgende uren der reis was iedereeli verdiept in zijn brieven, vooral de officieren werden in bedachten verplaatst naar Holland waar zij alles, wat hen hef was, voor drie volle jaren hadden moeten achterlaten.

De bank waarop de Spermonde Archipel ligt, was reeds met de knusprauw herhaaldelijk onderzocht, zoodat de Siboga uer slechts plankton vischte en eerst aan de westelijke helling der bank, daar waar zij in de diepe Makassar-straat overgaat, de eerste kor uitzette, die met een rijke vangst bovenkwam, welke iedereen aan boord weêr dadelijk hard aan het werk zette. De Spermonde Archipel is vrij dicht bevolkt

lil ,r ■!! maS hl6r WCl CVen vermeld worden, dat Resident Brugman ons ,n 1888, toen wij samen langs deze eilanden

stoomden, verteide, dat de bewoners veel kwamen van de nafhankehjke landen, waarheen wij ons toen begaven. Zij verkozen het Hollandsche bestuur boven dat van eigen vorsten en geen wonder! In eigen herinnering leven tal van voorbeelden van knevelarij en ongerechtigheid van dat bestuur Zoo brak te Tempe in Zuidwest-Celebes een vrouw, in wier hujs wij toen woonden, een der zeer weinige glazen, die wij bij ons hadden. De man kwam bedrukt bij de baboe en bood haar van allerlei voor mij aan. „Waarom doet hij dat toch baboe , vroeg ik. „Och Nja", zei baboe, „hij is bang voor den vorst; als Mevrouw het aan den vorst vertelt, krijgt nj zoo zware boete, hij nooit meer vrij".

De Borneo-bank, waarheen wij thans stoomden, staat in mijn geheugen gegrift als een der plekken, waarop men de sc oonste koraal-banken en eilanden aantreft, die men zien kan. Deze uitgestrekte bank heeft gemiddeld een diepte van -7 54 -1. en op haar verheffen zich tal van eilanden allen van korallogenen oorsprong. De eilanden zelve bestaan uit Wlt koraalzand en zijn in verschillende trappen van ont-

Sluiten