Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de brug, ontspoord; de machine was half door de brucr gezakt maar toen blijven hangen, de wagons gelukkig blijven

aan Menschenlevens waren dus niet te betreuren, en toch was het met een huivering, dat ik mij over de half losgerukte planken langs den ontspoorden trein liet voeren. De gedachte was ijzig hoe vreeselijk het ongeluk had kunnen zijn. Daar kwam Weber terug en vertelde, dat de dynamometer van 1200 kilo tot 600 kilo was teruggeloopen; spoedig kleedde jk mij aan en toen ik de brug betrad, kwam ook juist het aatste stuk kabel gekinkt boven, — dus toch gekinkt niettegenstaande alle voorzorgen - en in den kink gebroken. Het geheeIe net met alles wat het bevatte, verdween in de diepte op het oogenblik, dat het bijna aan boord was

hen groote landerigheid maakte zich van ons allen meesterwij heetten Diepzee-Expeditie, wij werden uitgezonden om' diepe bekkens te dreggen en waren uitgerust met een spil en rem, die het werk niet konden doen.

Wij stoomden door naar den Soeloe-Archipel en ankerden s avonds om 7 uur bij Sanguisiapo in de Tawi-Tawi-groep • onderweg hadden wij eenige buien, wij waren dus blijkbaar benoorden den kalmtegordel gekomen, die nog bij Dongala n in de Makassar-straat heerschte, en reeds in het gebied van den zuidwestmoesson.

"J?TT MiJnheer", zei verhey op den avond van dien ongeluksdag tegen versluys; ,'t is nu wel beroerd met die kor afgeloopen, maar Mijnheer zal het er toch niet bij laten ? Die beesten motten we hebben".

V"2™ de"k ^ ^ °°k °Ver" kl°nk' het zwoord, maar

Verhey s woorden werden er niet minder om gewaardeerd vooral omdat bij deze korring het machinepersoneel zwaren 1 ns ia ge ïad. Hier mag wel even vermeld worden, dat het commandant en hoofdmachinist later te Soerabaja gelukte, nog zulke verbeteringen aan spil en rem aan te

u2n' ' ,d? d,ePe korr'ngen in de Banda Zee ten slotte uitstekend gelukt zijn.

Sluiten