Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn zeker ook wel een gevolg van het plotselinge groote niveau-verschil, want op het plateau, waarop deze eilanden benevens Taam en de Kei-eilanden rusten, loodden wij slechts van ±250 tot 400 M. •

Deze uitkomsten der Siboga, verkregen gedurende een aanhoudenden arbeid van weken, heb ik hier op een paar bladzijden bij elkander gevoegd. Dikwijls kan, wat een geleerde door weken lang denken en werken tot stand brengt, in weinige woorden worden uitgedrukt en een leek, die zich moeilijk een denkbeeld vormen kan van de vóórstudie, die er vereischt wordt om enkele gegevens op te kunnen letten en aan de hand van nauwgezet onderzoek uit te werken, denkt allicht „is het anders niet?" Doch hoe wijzigt zich deze opvatting, wanneer hij indenkt, welke groote beteekenis de kennis dezer diepe bekkens en de hen scheidende of in hen oprijzende onderzeesche landruggen en eilanden-ketens hebben voor de geologie en dus voor de geschiedenis van het ontstaan onzer aarde in haren tegenwoordigen vorm, welke toch den meesten menschen belang inboezemt en zoovele geleerden van alle landen bezig houdt. Geologen maar ook zooiogen vragen zich voortdurend af, hoe mag in vroegere tijdperken de aarde er uitgezien hebben. Bij het zoeken naar een antwoord zijn de onderzeesche landruggen zoo belangrijk, omdat zij op de mogelijkheid wijzen van het bestaan van land, dat vroeger boven zee uitstak en thans gescheiden land verbond, tevens een brug vormende, waarlangs de dieren zich verspreiden konden.

Met voldoening zagen wij aan boord de gegevens zich vermeerderen, die commandant Tyde.MAN later in staat stelden een nieuwe dieptekaart van den Archipel samen te stellen. Daarmede werden ook de klachten ontzenuwd van buitenlandsche geographen, over niet voldoende belangstelling der Nederlanders in den zeldzaam belangrijken Archipel, dien zij hun eigen mogen noemen.

Van de Lucipara-eilanden moesten wij naar Ambon stoomen

Sluiten