Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekende dwarsfluiten en ook in bamboekokers, die zij al blazende in grootere kokers heen en weder schoven. Hierdoor wisten zij aan dit eenvoudige instrument toonen te ontlokken, die aan mooie orgeltonen deden denken en het: „Dat 's Heeren zegen op u daal" werd door ons allen met welgevallen aangehoord. Het verschil tusschen de christenbevolking van deze kampong en de mahomedaansche bevolking van andere kampongs, door ons op Ceram bezocht, trof ons en viel ten gunste van Nalahia uit.

's Avonds zaten wij lang op het dek; fijne bloemengeuien waaiden van het land naar ons schip en het gezang der bevolking klonk ernstig en welluidend in den stillen nacht.

Den volgenden morgen vroeg bezochten VERSLUYS, NlERSTRASZ en ik nogmaals den radja en de kampong om te photographeeren. loen de vorstelijke familie „genomen was, verkleedden de meisjes zich snel en kwamen 111 eenvoudige pakjes met ons meè naar boord, waar zij alles moesten zien: het laboratorium, de kajuit waar ik sliep en mijn snuisterijen, maar zij gedroegen zich zóó fijn en met zoo'n aangeboren distinctie, dat ieder hen voorthielp en vriendelijk gadesloeg, vooral het mooie Catrientje. Om klokke tien vertrokken zij; de regent wuifde ons, staande in zijne prauw, nog een vaarwel toe en even daarna stoomde de Siboga de Banda Zee in.

Bij liet inwinden van het anker trof ons dien ochtend een, op dat oogenblik voor ons, heillooze ramp: het ankerspil namelijk gaf duidelijk blijk beschadigd te zijn en bij nader onderzoek bleek, dat een zeer belangrijk deel gesprongen was. Waarschijnlijk dateerde het begin van deze breuk van onze heel diepe korring op 6 November, want sedert dien datum had men af en toe aan het spil gemerkt, dat het van binnen niet in orde was; doch de grootheid der ramp overviel ons en WEHER keek zwart. Dien dag werd er alleen gelood en angstvallig nu en dan aan onzen hoofdmachinist gevraagd, wat hij van het spil dacht, of men het aan boord

Sluiten