Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zieke door vele moeilijke jaren heen den man, met wien zij leefde, tot steun en hulp was geweest, en toch ware een leven met haar in onze maatschappij voor hem haast niet in te denken, zoo ver stond zij in ontwikkeling beneden hem. \\ at zullen waarlijk eenvoudige en liefhebbende Hollandsche vrouwen er veel toe bij kunnen dragen om het leven in Indië mooier te maken, maar niet zij, wier hoofdgedachte is uitgaan of toilet! Neen dezulke niet, maar vrouwen wier geluk bestaat in het geven van zichzelve en die poëzie weten te vinden of te leggen in de trouwe behartiging der meest alledaagsche zaken, dag in dag uit, jaar in jaar uit, in kleurlooze eentonigheid, want het leven op de buitenbezittingen is eentonig.

Op Toeal liepen verscheidene Indo-Europeesche kindertjes rond, wier broertjes en zusjes bij Ds. KYFTENBELT te Ambon opgevoed werden, die er reeds vijf en twintig van de verschillende eilanden uit dit gedeelte van den Archipel bij zich in huis had. Hoe verschillend de aanleg dezer kinderen van gemengd bloed is, kon men ook te Toeal waarnemen; daar liep een paartje rond, waarvan de 8-jarige broer nu reeds de schrik der fabriek was, terwijl het zusje door hare vriendelijkheid aller harten gewonnen had.

Met de stoomsloep werd veel gedregd. Laag-Kei heeft een uiterst grilligen vorm ten gevolge van vele nauwe zee-armen of kreeken, die diep het land indringen, en het dreggen in deze natuurlijke kanalen leverde zeer veel op. In een dezer kanalen was de bodem bedekt met Lithothamnion; slag op slag kwam het net boven met een bijzonder kleine, vertakte soort dezer alg. De riffen om Toeal waren overigens arm aan wieren, en herhaaldelijk verwonderde WEBER er zich over. dat hij zooveel planten-etende dieren ving, terwijl er zoo weinig planten te vinden waren. De visschen sprongen in deze streek soms in zoo groot getal rondom ons schip, dat het terugvallen van hunne lichamen in het water een leven maakte als van een kletterende regenbui. Was het al

Sluiten