Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren het liefst dadelijk naar Selarika gestoomd om te trachten de Europeanen te verlossen of te wreken, indien zij, zooals de posthouder vermoedde, reeds opgegeten waren; de overige heeren waren van dezelfde edele verontwaardiging en strijdlust bezield; maar WEBER en TYDEMAN gevoelden hunne groote verantwoordelijkheid, dat zij ons niet aan een dergelijken tocht mochten blootstellen; want al betreurden wij het, het verstand zeide, dat de Siboga ongewapend als zij was en zonder troepen, niet in staat was om te helpen, 't zij om de vermisten te zoeken of om de schuldigen te straffen. Zoo werd dan na eenig overleg, met diep leedwezen over ons onvermogen, besloten, dat de „Pel", die volgens haar contract Fak-Fak moest aandoen, den daar gevestigden controleur van het gebeurde zou verwittigen, en dat wij den gewonden stuurman aan boord zoude nemen en regelrecht naar Ambon stoomen om het voorgevallene den Resident mede te deelen, wiens taak het dan was maatregelen te beramen om de vermisten op te sporen en de schuldigen te straffen. Ons geheele reis- en werkplan moest door deze treurige gebeurtenis en de onverwachte verplichting, die wij daardoor op ons genomen hadden, gewijzigd worden; het bezoek aan de Tenimber-eilanden werd opgegeven en met geforceerden trek in zestig uur naar Ambon gestoomd.

De Doctor gaf al zijn zorgen aan den zwaar gewonden stuurman, wiens rechter long met een pijl doorboord was en smaakte de voldoening hem, aanvankelijk herstellende, in de handen van den te Ambon gevestigden medicus te kunnen afleveren. Onze stemming was echter gedrukt; op Oudejaarsavond ging iedereen vroeg naar kooi. WEliER en ik togen met een flesch bier en een flesch spuitwater — een mengsel, dat wij langzamerhand, als de biervoorraad schraal of het bier niet meer lekker was, hadden leeren waardeeren — naar de brug, waar Commandant TYDEMAN de wacht had tot middernacht.

Ernstiger en verhevener aanblik als dien van een helderen

Sluiten