Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werk spoedig afgeloopen, en werd een wandeling op het schoone eiland gemaakt, die ons bij een poëtisch plekje bracht, waar een warme bron tusschen de wortels van een grooten waringiënboom opborrelde. Er was banjir geweest, de wegen waren beschadigd en ijverig was de bevolking aan het werk om de schade te herstellen. Menig aardig tafereeltje en groepje trof ons oog, terwijl zij hiermede bezig waren.

't Was onze laatste pleisterplaats; met leedwezen dachten wij aan het naderend afscheid van de officieren, die in Indië moesten achterblijven, en dit afscheid wierp een schaduw over de vreugde, waarmede wij aan een terugkeer naar het vaderland dachten. De hofmeester had dien dag voor een feestmaal gezorgd, en wij vereenigden ons te zeven ure, om voor het laatst „uit te eten", zooals de marineterm luidt.

26 Februari was ieder vroeg in de weer. Om kwart vóór vijven was het machine personeel al op en klaar om onder stoom te gaan. De bemanning was in verrukking, dat zij naar Soerabaja ging, waar velen hun kampong, hun vrouw en kinderen vonden. Commandant, officieren en de wetenschappelijke staf waren wél tevreden, dat het gemeenschappelijke werk zonder ongelukken en met goed gevolg was afgeloopen, en de herinnering daaraan, en aan ons sympathisch samenleven gedurende een jaar, zal zeker een hartelijken vriendschapsband tusschen ons allen doen blijven bestaan. Voor het laatst zat ik mijmerend op het dek en tuurde naar de woelige zee, die over stuurboord inkwam. Om mij heen krijschten de kaketoes al hun best, de inlanders zaten in clubjes aan lei, de mestri pakte zijn timmermansgereedschap in; Commandant en officieren waren op de Commando-brug bezig, de wetenschappelijke staf

in het laboratorium Zoo gauw zouden al deze too-

neelen voorbij zijn, om dan slechts voort te leven in de herinnering.

Sluiten