Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongewapend door te gaan. Eens heeft hij midden in zijn tuin een leeuw ontmoet, die niet beter wist of 't geheele land behoorde hem nog evenals vroeger, en 't beest doodgeschoten.

Spoedig kwam er versterking voor de kolonisten, en wel van een kant, vanwaar ze zoo iets 't minst verwacht hadden. Ik behoef geen Hollandschen jongen te vertellen wie Lodewijk XIY was, de zoogenaamde „groote koning" van Frankrijk, die in 1672, in vereeniging met Engeland, Munster en Keulen, het lang beraamde plan uitvoerde, of liever trachtte te voeren, om met ons land te handelen zooals Engeland nu met de Republieken in Zuid-Afrika wil doen. Gelukkig heeft de jonge Prins Willem III met Gods hulp hem geleerd dat hij ook niet alles kon wat hij wilde, en onze ongeëvenaarde zeehelden de Ruyter, Tromp, Evertsen en honderd anderen hebben de zee van Engelschen en Fransehen schoongebezemd. Maar toen ging T.odewijk XIV in zijn eigen land doen wat in 't onze mislukt was. Het Edict van Nantes werd herroepen en honderdduizenden Protestanten hadden te kiezen tusschen gewetensdwang of den dood. Zeer velen gelukte het te ontkomen, die den wijk namen vooral naar ons land, dat daardoor meer gezegend werd dan het ooit recht zal weten. Immers we tellen de Fransche namen bij honderden onder de beste en trouwste Nederlanders. Welnu, de voorouders van die mannen en vrouwen hadden in hun vaderland alles in den steek gelaten om hun gewetensvrijheid te redden. Velen kwamen dus mierarm aan en niet voor allen was hier brood te verdienen. Verscheidenen hunner vertrokken, op voor dien tijd zeer aannemelijke voorwaarden, als kolonisten naar de Kaap de Goede Hoop. Van April 1688 tot Mei 1689 zijn er zeven schepen uit Holland naar de Kaap vertrokken, die daar ruim 100 huisgezinnen van Hugenoten (Fransche vluchtelingen) aanbrachten. Hollanders en Franschen vermengden zich daar, evenals hier, spoedig en zoo ontstond het volk, dat elke Boer in Zuid-Afrika met trots — en met rechtinatigen trots — „die Afrikaander nasie" noemt. De geslachtsnamen

Sluiten