Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

net aan de Kaap als „Beschermheer" namens Prins Willem V op. De Kolonisten bezweken niet voor de Engelsche wapenen maai \ooi den naam van den Prins. Deze eerste „occupatie" duurde echter niet lang: slechts tot 1802. Maar de herwonnen vrijheid duurde nog korter. Den 3** Januari 1806 verscheen de Engelsche admiraal Popham met een vloot van 63 schepen in de iafelbaai; nu op eigen gelegenheid en op gezag van zijn eigen regeering handelendp; en tien dagen later was de inbezitneming van do Kaapkolonie door Engeland een voldongen feit.

De Boeien waren daarmede echter allesbehalve tevreden. Ook was het bestuur door Engeland uitgeoefend in 't minst niet geschikt om hen met het onvermijdelijke te verzoenen. Engeland heeft, vooral vroeger, al zeer weinig nota genomen van hun volkskarakter en de eigenaardige toestanden, waarin zij geplaatst waren. Door de zendelingen misleid, heeft het gemeend dat aan de „arme, verdrukte" inboorlingen gelijke rechten moesten gegeven worden. Het gevolg daarvan was dat de Kaffers „permantig" werden, en wel zoo erg dat ze zich niet ontzagen den Boeren op hun plaatsen den grootsten overlast aan te doen. ja openlijk roof- en moordtochten te

organiseeren. Dan mochten de Hoeren hen bij de

regeering aanklagen, alsof dat iets hielp. En 't fraaiste was dat dikwijls de Kaffers gelijk kregen. Indien 't eindelijk zoo hoog liep dat ook de Engelsche inwoners last van de Kaffers kregen, werden de Boeren opgecommandeerd om hen te beoorlogen. Dat liep wel altijd goed af, maar het gevolg was dat de Engelschen schotvrij bleven en — wanneer zoogenaamd de vrede weer gesloten was - alleen de Boeren als erfvijanden van de Zwarten beschouwd werden.

Hoe dit alles zoo nu en dan tot botsingen leidde, kan ik thans niet uitvoerig verhalen. Het heeft ook niet den doorslag gegeven voor de volgende gebeurtenissen. De afschaffing van de slavernij was de naaste aanleiding voor den uittocht der Boeren.

De eerste kolonisten konden onder de Hottentotten geen - ten minste niet genoeg - werklieden vinden. Ze

Sluiten