Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kern der bevolking tot een toppunt van radeloosheid en tot de overtuiging dat alleen het zoeken van een nieuw, vrij vaderland hen afdoende helpen kon.

„De tweede voorname reden voor den trek was de gelijkstelling van alle godsdiensten door den koning van Engeland. Onze voorouders - zoo redeneerden de afstammelingen der Hugenoten - zijn uit Frankrijk gevlucht en ter nauwernood aan gewetensdwang en geloofsvervolging ontkomen. Ze hebben in de Hollandsche Kaapkolonie de gelegenheid gevonden om den waren godsdienst onbelemmerd en dien godsdienst alleen te belijden. En thans - nu die Kolonie overging in handen van een vreemde, maar evenzeer Protestantsche mogendheid - opent de Protestantsehe vorst van dat land de gelegenheid voor alle dwaalleer, waarvan de gevolgen in Europa toch waarlijk genoeg bekend zijn. Hebben onze voorouders zoo bitter geleden, opdat hunne afstammelingen door eigen toedoen dezelfde ellenden zouden ondergaan ? Nooit! Hier geldt de uitspraak van Gods Woord: „Trek uit van haar, mijn volk, opdat ge niet deelt in hare zonden en in hare plagen!"

Tot zoover wat Generaal Joubert mij vertelde. Nu beweer ik volstrekt niet dat „de tweede, voorname reden", door Joubert genoemd, een goede reden is, en hijzelf bedoelde dat ook niet. President Kruger heeft bovendien in 1899 een voorstel ingediend om allen godsdiensten gelijke rechten te geven en indien de oorlog niet ontbrand ware, zou dat voorstel zeker reeds tot wet verheven zijn. Maar Generaal Joubert vertelde mij en ik vertel u alleen wat de Boeren in 1884 over dit punt dachten.

Het was dus voor hen uitgemaakt dat God het „trekken" gebood. Ze hadden de vraag ernstig naar hun geweten overwogen en beantwoord, en dat alleen kon hun later kracht geven onder de zware beproevingen, die ze op hun zwerftochten hadden te doorstaan. Nu was de vraag wie zich aansloot. Men zou maandenlang door onbekende streken moeten reizen met vrouwen en kinderen en veel vee, streken waar zelden of nooit een blanke geweest was, maar die

Sluiten